2. Workshop om Prioritering af Fremtidens Arealanvendelse i Danmark

Torsdag den 30. april 2015 samledes en række kommunal- og regionspolitikere til en arbejdsworkshop om fremtidens arealanvendelse i Danmark. Workshoppen var arrangeret af Teknologirådet og Aalborg Universitet og fandt sted i Teknologirådets lokaler i Toldbodgade.

Formålet med workshoppen var at få en række input til den baggrundsanalyse, der skal give status på arealanvendelsen nu – og i fremtiden. Analysen skal danne baggrund for den videre dialog i projektet og er færdig i løbet af foråret 2015. Deltagerne havde på forhånd fået tilsendt et udkast til baggrundsanalysen, der dannede rammen for dagens diskussioner. Du finder dagens præsentation om “Baggrundsanalysen – i et lokalt og regionalt perspektiv” af Finn Arler fra Aalborg Universitet, her. Du kan ligeledes se en filmet udgave af en del af præsentationen her.

Udvalgsarbejde om Planloven 

To oplægsholdere satte i starten af dagen rammen for den danske arealanvendelsesdebat: Holger Bisgaard fra Miljøministeriet holdt et oplæg om “Arealanvendelse i et planlovsperspektiv“, og Berit Mathiesen fra KL fortalte herefter om “Omdannelseszoner i det åbne land“. Begge oplægsholdere har været en del af den tværministerielle arbejdsgruppe, der i oktober blev nedsat for at nærstudere Planloven for uhensigtsmæssige barrierer.

Et lokalt og regionalt perspektiv på arealanvendelsen

I løbet af dagen diskuterede deltagerne forskellige spørgsmål i forhold til den danske arealanvendelse ud fra et lokal og regionalpolitisk perspektiv. Dialogen med det lokale og regionale niveau er vigtigt, da det netop er her, arealplanlægningen foregår i praksis. Den lokale og regionale håndtering af konfliktende arealinteresser, blik på prioriteringer og løsningsmuligheder samt bud på fremtidige veje at gå i arealplanlægningen blev således diskuteret over tre debatrunder – se workshopprogrammet herunder. Blandt andet viste Folmer Hjorth Kristensen, formand for teknik- og havneudvalget, fra Læsø Kommune en række fotos, der viser, hvordan central planlægning historisk har haft positive effekter på den lokale planlægning på Læsø. Fotoene, der viser, hvorledes både placering af reklameskilte og diverse tilbyggelse af kysten prægede Læsø, før det via central planlægning blev standset.

De mange input fra dagens diskussioner vil indgå i det videre arbejde med baggrundsanalysen, men vil også føde ind i den videre proces i projektet.

For mere information om projektets forløb her.

Deltagerliste til workshoppen kan ses her.

 

Program for workshoppen

11.00-11.20: Ankomst og kaffe

11.20-11.30: Velkomst og introduktion til Arealprojektet v. Teknologirådet 11.30-12.00: Oplæg v. Holger Bisgaard, Kontorchef i Miljøministeriet om ”Arealanvendelse i et planlovsperspektiv” og Berit Mathiesen, Chefkonsulent i KL ”Omdannelseszoner i det åbne land”

12.00-12.30: Frokost

12.30-13.00: Oplæg v. Finn Arler, Aalborg Universitet om projektets baggrundsanalyse – set i et kommunalt/regionalt perspektiv

 

13.00-13.45: Debatrunde 1; Arealanvendelse – der er kamp om pladsen

 • Hvilke erfaringer har I som kommunal-/regionspolitikere med konflikter forbundet med arealanvendelse (offentlig og privat)? Hvordan kan disse konflikter håndteres? Inden for hvilke områder udspiller der sig især interessekonflikter? Kan forskellige interesser bringes til at mødes (synergier)?
 • Landbrug
 • Energiproduktion
 • Skov
 • Natur, biodiversitet, kulturmiljø og landskabskvalitet
 • Fritidslandskaber
 • Infrastruktur og mobilitet
 • Urbanisering
 • Vandkvalitet og vandanvendelse
 • Tilpasning til klimaændringer

 

13.45-14.30: Debatrunde 2; Hvordan kan konflikternes løses?

 • Hvilke muligheder ser I for løsninger, når det gælder fremtidige prioriteringer af de konfliktende interesser i det danske areal? Hvilke områder skal især have vores bevågenhed?

 

14.30-14.45: Kaffepause

 

14.45-15.30: Debatrunde 3; Arealanvendelsen skal prioriteres – hvilke redskaber skal vi bruge?

 • Hvilke politiske virkemidler ser I som anvendelige for en fremtidig prioritering af de danske arealer – lokalt og nationalt? Hvilket forhold bør der være mellem frivillige ordninger og lovbestemte/andre forpligtende ordninger? Hvordan kan man arbejde på tværs af kommunerne/regionerne?
 • Der skal i fremtiden prioriteres i det danske areal, hvilke veje mener i er de vigtigste at gå?

 

15.30 – Afslutning på dagen – det videre projektarbejde