Baggrund og forløb i Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden

Teknologirådets udgangspunkt er det stigende behov for en sammenhængende og bæredygtig strategi for Danmarks arealanvendelse. Flytningen af det overordnede ansvar for planlægningen af landarealet til kommunerne er blevet kritiseret for at medføre vilkårlige og korte planlægningshorisonter som er præget af lokale hensyn, hvor byerne breder sig ud i landzonen. Projektet har fokus på fremtidige udfordringer som bæredygtighed, biodiversitet, sameksistens mellem natur og landbrug samt nye energiformer, men også på at skabe dialog mellem interessenter, beslutningstagere, eksperter og borgere om fremtidens arealanvendelse i Danmark.

Planlægningens historie i Danmark
Udviklingen af det danske landskab er særegent ved at næsten alt er præget af opmåling, planlægning og anvendelse langt tilbage i tiden. Historien bag den danske planlægning består af skiftende tiders behov til arealernes udnyttelse.
Esben Munk Sørensen og Daniel Galland Institut for Planlægning AAU, begge medlemmer af projektets styregruppe skriver om tilblivelsen af det nuværende danske landskab i artiklen ‘Planlægningens historie i Danmark’.

Fremtidspanel af folketingsmedlemmer
Teknologirådet gennemfører projektet med metoder til inddragelse af en række forskellige grupper i det danske samfund. Et midlertidigt udvalg af folketingspolitikere vil følge og inspirere projektet fra start til slut i et ’fremtidspanel’, der inddrager alle politiske partier i samarbejdet på tværs af partiskel og planlægningsområder. I løbet af projektet samarbejder fremtidspanelet med eksperter, og deltager i to offentlige folketingshøringer som sætter ideer og forslag ud til offentlig debat. Se fremtidspanelet her.

Interessenter, eksperter, regioner og kommuner
De mange forskellige interessenter, som er involveret i anvendelsen af Danmarks areal, bliver sammen med eksperter og politikere fra kommuner og regioner inddraget undervejs i projektet og får på en række en-dags workshops og videnskabssymposier mulighed for at diskutere, hvordan projektets resultater bedst kan bruges. Den første workshop er afholdt med deltagelse af interessenter og eksperter der kom med input til udkast den baggrundsanalyse, der skal sætte rammen for projektet. Du kan læse mere om workshoppen her. Den anden workshop vil – også på grundlag af analysen – træffe en beslutning om, hvilke arealanvendelsesvalg der er mest presserende i Danmark, og finde løsninger på det fremtidige pres på arealanvendelsen. I denne workshop deltager politiske beslutningstagere fra regioner og kommuner. Du kan læse mere om workshoppen her. På baggrund af baggrundsanalysen er der skrevet et nyhedsbrev som kan læses her.

Borgertopmøde
Et væsentligt demokratisk element i projektet bliver et nationalt borgertopmøde med 250 repræsentativt udvalgte borgere fra hele landet. Her vil borgerne besvare en række spørgsmål med henblik på en afklaring af deres prioriteringer, når det gælder fremtidens arealanvendelse. Spørgsmålene på borgertopmødet vil bygge på projektets baggrundsanalyse, der udføres af styregruppemedlemmer fra Aalborg Universitet med input og vurderinger fra interessenter, eksperter, regioner og kommuner. Borgerne vil på den baggrund debattere og stemme elektronisk om de fremtidige prioriteringer af vores areal. Afstemningsresultaterne vil være et vigtigt bidrag til den politiske debat på høringer og seminarer og udgøre en særlig sektion af den endelige slutrapport for projektet. Borgerne vil på borgertopmødet også få lejlighed til at diskutere og selv fremkomme med ideer og anbefalinger omkring fremtidens arealanvendelse og disponeringen heraf. Se resultaterne fra borgertopmødet her og læs mere om mødet her. På baggrund af borgertopmødet er der udkommet et nyhedsbrev som kan læses her.

Budskab til os alle
Det er hensigten med ’Danmarks areal i fremtiden’, at nå ud til flest muligt med så meget oplysning som muligt for at opnå størst mulig debat. Projektets informationsmaterialer og resultater bliver offentliggjort på her og Folketingets medlemmer bliver holdt orienteret med flere særlige nyhedsbreve i løbet af projektet. Desuden bliver medierne informeret med pressemeddelelser, debatinvitationer og artikler undervejs.