Hvordan skal det åbne land på Bornholm bruges?

juni 25, 2018

Hvordan skal alle områder uden for de egentlige byer på Bornholm bruges? Hvad er visionerne for land, skov, rekreative områder, kyster, landsbyer, sommerhusområder mv. Disse områder har mange forskellige ejere såsom private lodsejere, staten (herunder Naturstyrelsen) og Bornholms Regionskommune.

Som en udløber af det nu afsluttede nationale projekt om ”Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark” udførte Teknologirådet i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) og Bornholms Regionskommune (BRK) et regionalt projekt: “Arealanalyse: Det åbne land på Bornholm”.

Ønskes: Løsninger til multifunktionelle landskaber

Baggrunden for projektet var dels et ønske om større gennemsigtighed i arealudnyttelsen på tværs af ejerforhold og forvaltningsansvar. Og dels et ønske om at diskutere visionerne for fremtidens landskaber: Hvilke ønsker og behov har de forskellige interessenter på den lange bane i forhold til udnyttelsen og prioriteringen af de åbne arealer på Bornholm?

På Bornholm er der ønsker og planer om turisme, landbrug, naturområder, energiproduktion, skovområder, friluftsaktiviteter og meget mere. Øens begrænsede arealer kan komme under pres, og det er derfor nødvendigt allerede nu at diskutere både prioriteringer og muligheder for multifunktionelle landskaber for at undgå interessekonflikter: hvor er der mulighed for at samtænke flere forskellige funktioner i de samme områder.

Interessentinddragelse er i centrum

I løbet af projektperioden blev en lang række interessenter interviewet om deres brug og ønsker i forhold til de åbne arealer. På den baggrund blev der afholdt en interessentworkshop med fokus på fælles brug af arealerne og muligheder for multifunktionalitet. Eksempler på interessenter til workshoppen er landbruget, private og offentlige skovejere, Danmarks Naturfredningsforening, Bornholms Energi & Forsyning, Friluftsrådet, Lokal Aktionsgruppe og Dansk Ornitologisk Forening. Workshoppen blandede de forskellige interesser i mindre grupper, så de lærte om hinandens behov og ønsker og kom i konstruktiv dialog om brede løsninger på udfordringerne.

Institut for Planlægning, AAU, udarbejdede kommenteret kortmateriale over Bornholms åbne arealer med de forskellige anvendelser, ejerforhold mv. Disse kort indgik i debatten med interessenterne.

På baggrund af interviews, interessentworkshop og kortmateriale samlede analysen viden om arealerne, og det er ønsket, at dette materiale kan indgå i en bred debat om fremtidens arealanvendelse på Bornholm. Du kan læse mere om projektet i den afsluttende rapport.