Fremsyn – foresight

… handler om at forholde sig kvalificeret og aktivt til fremtiden og giver mulighed for, at vi ved at kigge på fremtiden, kan sige noget om hvilke beslutninger der er relevante i dag. Foresight giver desuden mulighed for at tænke fælles om fremtidens udfordringer og muligheder.

Formålet med foresight er ikke at kunne forudsige fremtiden, men at kunne udfolde flere forskellige scenarier for fremtiden for at kunne træffe beslutninger i nutiden. Når man arbejder med foresight, arbejder man derfor både med muligheder og udfordringer. Typisk inddeles udfordringer og muligheder i forhold til specifikke emner indenfor: sociale, teknologiske, økonomiske, miljømæssige og politiske temaer.

Et ’foresight’, eller fremsyn forholder sig ikke kun til fremtidige scenarier i forhold til de specifikke emner og temaer men også retrospektivt, introspektivt og prospektivt. Foresight er velegnet til at understøtte strategisk planlægning og prioritering ved at bevidstgøre flere mulige fremtider og gøre det muligt at træffe valg omkring ’veje at gå’, men også at pege på de kundskaber der er nødvendige for at nå de forskellige fremtider. Med andre ord bruges mulige fremtidsfaktorer i analysen af hvordan nutidens beslutningsprocesser bør foregå. En vigtig del af processen og i beslutningerne er at inddrage relevante aktører der kan føre udviklingen i den ønskede retning.

At arbejde med alternative fremtider kan foregå på mange forskellige måder og kan anvendes af både den private og offentlige sektor samt på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Det er derfor op til den enkelte at vælge den fremgangsmåde, der opfattes som mest hensigtsmæssigt i forhold til formål og kontekst

Ydelse: Foresight er velegnet til strategisk planlægning og prioritering i mange forskellige kontekster.

Typisk består en foresight- eller fremtidsprocess af 3 hovedfaser hvor følgende spørgsmål undersøges:

  • Udgangspunktet: Hvordan ser situationen ud i dag? Herunder identificering af involverede aktører.
  • Ønsker og forventninger: Hvilke ønsker og forventninger er der til en fremtidig udvikling?
  • Realisering: Hvordan realiseres den ønskede udvikling? Herunder, hvilke virkemidler er særligt egnede for realisering af ønsker og forventninger til fremtidig udvikling?

Opdragsgiver vil få et forløb, som på forhånd er gennemtænkt. Fremtidsprocesser kan udformes på mange forskellige måder med involvering af mange forskellige aktørgrupper og kan derfor skræddersyes til den enkelte kontekst. Prisen afhænger af projektets omfang og varighed og aftales derfor individuelt med Teknologirådet.

Resultater: Fremtidsprocesser kan bruges med henblik på:

  • At tilskynde samarbejde og netværksdannelser
  • At identificere fremtidige research og investeringsområder
  • At generere fælles visioner
  • At støtte arbejdet med strategier og prioriteringer
  • At håndtere større udfordringer
  • At udfordre og tilskynde handling og debat på et givent område
  • At identificere muligheder og barrierer på et givent område

 

EU-Kommissionens kortlægning af hvordan Europa og andre globale regioner navigerer i fremtiden: Mapping Foresight