BaltCICA-Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

Klimaet er under forandring. Temperaturen stiger som følge af den øgede mængde af drivhusgasser i atmosfæren. Havene omkring os vil stige og nedbørsmønstrene ændre sig. I Østersøområdet forventes hyppigere episoder med oversvømmelser i vinterhalvåret, tørke i sommerhalvåret samt dårligere vandmiljø som følge af øget næringsstofudvaskning.

Regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark fremhæver vigtigheden af, at klimaændringerne integreres i planlægning og udvikling på det lokale, regionale og nationale niveau.  

Med udgangspunkt i landene omkring Østersøen, hvis tætbefolkede kystområder er særligt sårbare over for klimaændringer, var EU-projektet BaltCICAs formål at formulere konkrete handleplaner i partnerlandene.

Klima under forandring
Det varmere klima vil føre til havvandsspejlstigninger. Under nuværende klimaforhold er mange kystlinier i den sydlige del af Østersøen truet af kysttilbagetrækning. Det stigende havvandsspejl vil sammen med den kraftigere vinternedbør muligvis intensivere tilbagetrækningen. Lavtliggende, kystnære beboelsesområder er meget sårbare overfor ændringer i vandstanden og bliver måske ubeboelige.

Også grundvandet, og dermed vores vandforsyning, er truet af klimaændringerne. Et højere havvandsspejl øger risikoen for saltvandsindsivning i grundvandsmagasiner. Grundvandets kvalitet er ligeledes truet af en øget nedsivning af landbrugets næringsstoffer og sprøjtemidler som følge af øget udvaskning.

Om projektet
BaltCICAs overordnede mål var at

  • Vurdere klimaændringernes betydninger for det levende miljø og de lokale udviklingsmuligheder.
  • Teste og implementere konkrete løsningsforslag i tæt samarbejde med de regionale og lokale myndigheder.
  • Vurdere omkostningerne af klimaændringerne og den øgede risiko for oversvømmelser på et regionalt niveau.
  • Udvikle et koncept til forvaltning af processen af reduktion og tilpasning til klimaforandringer.

 

Teknologirådets rolle i den danske del af projektet
I Danmark stod GEUS for at analysere konsekvenserne af klimaforandringerne i de kystnære områder syd for Kalundborg og i området nær Tissø. I efteråret 2009 afholdte Teknologirådet, i samarbejde med Kalundborg Kommune, et scenarieværksted, hvor aktører og interessenter fra lokalområdet diskuterede forskellige fremtidsscenarier.

Resultaterne fra scenarieværkstedet samt efterfølgende analyser produceret i samarbejde med GEUS, NIRAS og Kalundborg Kommune indgik i oplægget til et borgertopmøde i Kalundborg d. 5. marts 2011. Her tog 350 borgere stilling til, hvordan Kalundborg Kommunes fremtidige klimatilpasningsindsats skulle formes.

Resultaterne fra borgertopmødet blev efterfølgende drøftet i kommunalbestyrelsen og indgik derefter som vigtigt input i den videre beslutningsproces for Kalundborg Kommunes klimatilpasningsplan.

Teknologirådets rolle i den internationale del af projektet
Teknologirådet har uddannet andre partnere i scenarieværkstedsmetoden og støttet disse ved afholdelsen af lignende scenarieværksteder.

 

Links

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA