Patentsystemets fremtid

november 27, 2002

Patentsystemet er, siden det blev etableret i det 19. århundrede, blevet en fundamental institution i samfundet og har efter manges opfattelse afgørende betydning for udviklingen af ny viden. Det er et vigtigt politisk styringsredskab og fortjener som sådan større opmærksomhed.

For at opfylde sit formål skal der være en balance mellem samfundets fordele og ulemper ved patentsystemet. Den omkostning, som samfundet påtager sig gennem tildelingen af den eneret, et patent udgør, skal retfærdiggøres ved, at samfundet får en hurtigere teknologisk udvikling.

Gennem årene er patentrettighederne løbende blevet styrket. Flere og flere ting kan patenteres, flere og flere mennesker kan udtage patenter, patentløbetiden er forlænget og beskyttelsen og håndhævelsen af patenterne er blevet styrket. Mens teknologien udvikles med stor fart, tilpasses patentsystemet desuden kun langsomt. Især udviklingen indenfor bio- og informationsteknologien har sat patentsystemet under pres, men denne udvikling har givet anledning til at tage spørgsmål af mere principiel karakter op for hele patentsystemet:

 • Har det voldsomt stigende antal patenter fremmet eller blokeret den teknologiske og økonomiske udvikling?
 • Har de øgede muligheder for og brug af patentering i offentlige forskningsinstitutioner fremmet eller hæmmet udviklingen af viden – og særligt af grundforskningen?
 • Er de forskellige beskyttelsesbegrænsninger både inden for og uden for patentsystemet tilstrækkelige til at modvirke eventuelle negative virkninger af et patentsystem?
 • Er patentsystemet smidigt, fleksibelt og effektivt nok til at rumme de meget forskellige tendenser inden for den teknologiske udvikling?
 • Kan den nuværende patentpraksis sikre en effektiv patenteringsproces, en høj kvalitet af patenterne og en effektiv håndhævelse?
 • Hvor går grænserne for, hvad der skal patenteres, og hvad der ikke skal?

Det er nogle af de spørgsmål, en arbejdsgruppe under Teknologirådet har sat sig for at besvare i rapporten.

Arbejdsgruppens medlemmer er:

 • Erik Hoffmeyer, tidl. nationalbankdirektør (formand).
 • Peter Lotz, institutleder, Handelshøjskolen i København.
 • Knud Overø, tidl. direktør for Ferrosan.
 • Jens Schovsbo, professor, Københavns Universitet.
 • Tine Sommer, lektor, Handelshøjskolen i Århus.
 • Christian Friis Bach, lektor, Den Kgl. Veterinær– og Landbohøjskole.

 

Rapporten er skrevet af Christian Friis Bach med tekstbidrag fra en række af gruppens medlemmer og på baggrund af arbejdsgruppens drøftelser og kommentarer på en række møder i Teknologirådet, hvor artikler og rapporter om patentsystemet er blevet gennemgået, og oplægsholdere med forskellig ekspertise har været indbudt til at dele deres viden med arbejdsgruppen. Der har desuden været afholdt en workshop, hvor ca. 20 aktører inden for patentområdet har haft mulighed for at kommentere et foreløbigt rapportudkast. Det er Teknologirådet, der har sammensat arbejdsgruppen og defineret rammerne for projektet, men anbefalingerne i rapporten er arbejdsgruppens alene.

Rapporten kan hentes gratis fra Teknologirådets website. Hvis du er interesseret i at modtage et trykt eksemplar af rapporten, kan du bestille det på tekno@tekno.dk. Prisen er 50 kr., plus forsendelse. Rapporten udkommer også på engelsk sidst i september 2005 og vil kunne hentes på vores engelske hjemmeside.