IT og arbejdsvilkår

marts 25, 2001

Anvendelse af IT præger i stadig højere grad arbejdsforholdene i både private og offentlige virksomheder – store som små. Det er en generel opfattelse, at den øgede anvendelse af IT kan have en række positive konsekvenser for arbejdsvilkårene, men at der måske også er en mere negativ ”bagside af medaljen”.

Arbejdsfunktioner ændres, og det medfører flere tids- og opgavebestemte funktioner, større ansvar lagt over til den enkelte medarbejder, krav om fleksibilitet og større vægt på personlige kvalifikationer hos medarbejderne.

Nogle vurderinger går i retning af, at det vil bane vejen for mere varierede jobfunktioner med flere udviklingsmuligheder for medarbejderne, og at IT kan være med til at fjerne de mest monotone og nedslidende arbejdsfunktioner. Andre vurderinger går i retning af, at da stadig flere arbejdsfunktioner bliver mere komplekse vil det give et voksende antal medarbejdere problemer med de nye og øgede kompetencekrav. Det kan medføre, at flere personer får vanskeligere ved at honorere mange moderne virksomheders krav.

Betyder den teknologiske udvikling i arbejdslivet, at der bliver flere og bedre muligheder for spændende arbejdsfunktioner med større ansvar og et bedre arbejdsmiljø? Eller er teknologien og de moderne organisationsformer på arbejdspladserne medvirkende til længere arbejdstider, korte tidsfrister for opgaverne, stress og udbrændthed i en tidlig alder? Giver udviklingen gode muligheder for at nå intentionerne om rummelighed på arbejdsmarkedet?Der bliver stadig flere eksempler på projekt-, freelance – og andre løst tilknyttede ansættelser. Vil IT udviklingen medvirke til udbredelse af nye organisations- og ansættelsesformer, der udfordrer det kendte overenskomstsystem?

Teknologirådets projekt skal bidrage til en konkret problematisering af det moderne informationssamfunds betydning for udviklingen på arbejdsmarkedet. Denne udvikling vurderes på forskellige planer – individ, organisation og samfund – og i forhold til en række fokusområder: teknologi, kompetence- og arbejdskrav, ansættelsesforhold, arbejdstid og arbejdsmiljø.

Teknologirådet afholdt et perspektivværksted den 19. og 20. marts 2002, hvor cirka 30 personer deltog i en debat om, hvordan fremtidens arbejdsvilkår vil blive i lyset af udviklingen i IT og ændringerne i arbejdsorganisering. Deltagerne udarbejdede en række handlingsforslag i forhold til at opnå gode arbejdsvilkår i fremtiden.

Projektets planlægningsgruppe har lavet en rapport, som indeholder anbefalinger og handlingsforslag fra perspektivværkstedet, og som kan downloades til højre på siden.