Hvordan styrker vi det lokale demokrati i Ballerup?

De 25 folkevalgte politikere i Ballerup Kommune besluttede at udforme en strategi for nærdemokrati og borgerinddragelse. Derfor tog politikerne  initiativ til en dialog med borgerne om et muligt indhold. I samarbejde med Teknologirådet, afholdt Ballerup derfor en borgerhøring med ialt 106 tilfældigt udvalgte Ballerup-borgere. Opgaven for borgerne var at formulere idéer og forslag til, hvordan kommunen kunne udvikle dialogen mellem borgere og politikere i vigtige spørgsmål, der vedrørte kommunens udvikling.

Udvikling af nærdemokratiet i Ballerup – hvordan?

Lørdag den 2. februar 2008 kl. 9:30 – 17:00 på Københavns Dag og Aftenseminarium i Skovlunde.

  • Hvordan styrker vi det lokale demokrati i Ballerup Kommune?
  • Hvordan udvikler vi dialogen mellem borgerne og politikerne i vigtige spørgsmål, der vedrører kommunens udvikling?
  • Hvad skal der til for at man som borger har lyst til at deltage i kommunale beslutningsprocesser?

Det var nogle af de spørgsmål, Kommunalbestyrelsen i Ballerup gerne ville høre borgernes bud på. Ved borgerhøringen i februar 2008 samledes alle dagens budskaber i ”Borgernes Idékatalog”. Det udgjorde efterfølgende fundamentet for det videre arbejde med at udforme strategien for nærdemokrati og borgerinddragelse – en strategi, som kunne være rettesnor for den fremtidige dialog mellem politikere og borgere og som skulle sikre borgernes medindflydelse og medansvar. Den kommende strategi ventedes vedtaget af kommunalbestyrelsen i december 2008.

Borgmester Ove E. Dalsgaard bød velkommen og der var tilrettelagt igangsættende oplæg til inspiration. Herefter blev deltagerne fordelt i mindre grupper i workshops, der skulle drøfte og selv formulere hvilke udfordringer, deltagerne så, for at udvikle nærdemokratiet i Ballerup. Og bidrage med konkrete løsningsforslag til at tackle disse udfordringer.

Dialogen blandt borgerne var uden indblanding af eksperter, politikere eller andre. Men kommunens politikere var med på dagen. Parallelt med borgernes arbejde i workshops var der arrangeret en politiker-workshop, hvor medlemmer af Kommunalbestyrelsen tog hul på deres arbejde med en strategi for nærdemokrati. Der blev således indkaldt til en ’fælles arbejdslørdag’ om nærdemokrati i kommunen.

Som afslutning på dagen mødtes borgerne og politikerne i en fælles opgave om at udpege de vigtige brikker til en strategi.

Resultater indsamledes undervejs på dagen og blev offentliggjort i ”Borgernes Idékatalog”, der indeholder alle borgernes bud fra dagen. En førsteudgave af kataloget blev uddelt allerede ved afslutningen til samtlige deltagere, ikke mindst til politikerne. Undervejs blev deltagernes arbejde udstillet og kommunen bød på en forfriskning. Også resultatet af politikernes arbejde på dagen blev offentliggort.

Se mere om borgerhøringen på  Ballerup Kommunes hjemmeside.

Den endelige udgave af ”Borgernes Idékatalog” – bidrag til en strategi for nærdemokrati i Ballerup Kommune

Resultater fra politikernes workshop samme dag, samme sted kan ses her

Borgerhøringen blev afholdt af politikerne i Ballerup Kommune i samarbejde med Teknologirådet, der var ansvarlig for planlægningen samt gennemførelse af selve høringen. Teknologirådet er en uafhængig institution, der er nedsat af Folketinget til at bistå med rådgivning til folkevalgte politikere i Folketinget, i regionerne og i kommunerne. Se evt. mere her

Og mere om Teknologirådets borgerhørings-model her

Eksempler på andre af Teknologirådets samarbejdsprojekter om dialog mellem politikere og borgere i politiske beslutningsprocesser findes til højre på siden.