Fremtidens bytrafik

juni 1, 2011

Teknologirådet deltog i STOA-projektet “Technology Options in Urban Transport: Changing paradigms and promising innovation pathways”, hvor borgernes holdninger til fremtidens bytrafik blev undersøgt.
Projektet blev gennemført under ledelse af Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS).

I projektets fjerde og afsluttende fase var Teknologirådet ansvarlig for planlægningen og afholdelse af interviewmøder i henholdsvis København, Karlsruhe og Budapest.

Interviewmøderne havde til formål at skabe en bedre forståelse af byboeres holdninger til, hvordan transportmulighederne i deres by bedst kan udvikles i fremtiden. Transport og trafik er tæt forbundet med byens trivsel, udvikling og dynamik, men trafik i byen skaber også både forurening og trængsel, hvilket har en negativ effekt på hverdagslivet. Det var dette dilemma, som de deltagende borgere skulle tage stilling til, ligesom de skulle vurdere en række konkrete teknologier og policy redskaber, der i den nære fremtid kunne blive aktuelle.

Interviewmøder i København, Karlsruhe og Budapest
Der blev i juni og juli 2011 afholdt tre interviewmøder (et i hver by), der hver havde omkring 30 deltagere. Ved interviewmøderne skulle deltagerne først på baggrund af et oplæg om emnet udfylde et spørgeskema. Derefter blev deltagerne inddelt i mindre grupper, hvor emnet blev debatteret under ledelse af en moderator. På baggrund af interviewmøderne blev der udarbejdet tre nationale rapporter, der gennemgår de centrale pointer fra hvert af møderne. Rapporten for Danmark er på engelsk, men en sammenfatning findes særskilt på dansk. Derudover blev der udarbejdet en synteserapport, som sammenholder resultaterne og ser på ligheder og forskelle i de tre byer.

Links