COMETS – Integreret styring af energi- og transportsystemer

Transportsektoren er den største udfordring i etableringen af et Danmark, som er uafhængigt af fossile brændstoffer. I takt med at fossile brændstoffer udfases, må transportsektoren i stigende grad integreres i det øvrige energisystem.

COMETS er en forkortelse af – Co-Management of Energy and Tranport Systems og handler om at skabe en integreret styring af både energi- og transportsystemer.

Elektriske køretøjer er genopladelige og kan støtte el-nettet i produktionen af elektricitet, som er baseret på biobrændsel, hvor varmen bliver anvendt, mens spildvarme fra produktionen vil kunne anvendes til fjernvarme. Endelig kan brint være en ny opbevaringsmetode. Transportsektoren vil desuden skulle konkurrere med andre sektorer om biomasse og andre begrænsede ressourcer.

I Danmark har vi i øjeblikket en unik mulighed for at kombinere to store investeringsmodeller i transport og energi: Energistyrelsens nye model (TIMES-DK) og den nationale transportmodel (LTM) som er udviklet af DTU Transport.

Denne mulighed forstærkes i COMETS, idet projektet skaber et nyt analyseredskab til at integrere transport- og energisektorerne. COMETS er et uovertruffent redskab, som kan analysere, hvordan transportsektoren langt mere detaljeret og varieret influerer på det samlede energisystem, og inkluderer vurderinger af virkningen på investeringer i infrastrukturen og i en omlægning.

Offentlige høringer og interaktiv involvering af interessenter vil sikre at det udviklede modelredskab og scenarier er relevante og har indflydelse på udviklingen af det fremtidige transport- og energisystem.

s-train CPH

Projektet COMETS

COMETS har til formål at udvikle et beslutningsredskab til at identificere og optimere politikker og investeringer indenfor integrerede energisystemer, som omfatter transportsektoren og som understøtter Danmarks 2050-mål for at blive uafhængig af fossile brændstoffer.

Med en transportsektor, som bliver drevet af en stadig stigende del af fornybart brændstof, bliver sektoren stadig mere integreret i energisystemerne: biobrændstof, brint, elektricitet og andre alternative brændsler, som har produktionskæder med stærke koblinger til større energisystemer.

Nogle af brændstofferne kan fungere som energilagre, der kan tilføre fleksibilitet i produktion af elektricitet, varme og overskudsvarme fra produktionen af brændstof og kan bruges til fjernvarme eller industrielle processer. De nuværende energisystemer kan ikke fuldt ud håndtere kombinationen af energi og transportsystemer, idet de begrænser sektorernes evne til at indbygge modeller, som påvirker begge systemer, fx trafikoverflytninger, tidsoptimering af transporten og betydningen af investeringer i transportinfrastruktur for energisystemerne.

Projektet har til hensigt at udvikle såkaldte soft-links – ’bløde koblinger’ – mellem nyligt udviklede adfærdsbaserede transportmodeller og modeller for integrerede energisystemer til Danmark. Det kombinerede modelsystem vil efterfølgende blive brugt til at analysere forskellige politikscenarier for energi og transport med en tilgang som inddrager og involverer relevante interessenter.

 

COMETS er støttet af Innovationsfonden

Læs mere om på projektets hjemmeside COMETS

Kontakter