CIVISTI – Borgerpanel om emner til EU´s Forsknings- og Udviklingspolitik

CIVISTI finansieredes af EU Kommissionen under EUs 7. rammeprogram. I Danmark blev projektet organiseret af Teknologirådet. Partnerlandene i CIVISTI projektet var Belgien, Malta, Ungarn, Finland, Bulgarien og Ungarn.

 

Citizen Visions on Science, Technology and Innovation
Hvilken slags problemer vil Europa blive nødt til at løse i fremtiden? Hvad er de sociale kendetegn, vi ønsker Europa skal have i fremtiden? Hvilken slags mål skal vi sætte for udviklingen af det europæiske samfund?
Disse og mange flere spørgsmål blev behandlet ved 2 borgerkonsultationer i 7 forskellige europæiske lande i løbet af CIVISTI projektet.

Projektbeskrivelse
CIVISTI projektet gav borgere fra 7 forskellige europæiske lande (Danmark, Østrig, Belgien, Finland, Malta, Bulgarien, Ungarn) mulighed for at definere og kommunikere deres fremtidsvisioner og omsætte disse til relevante emner for forskning og udvikling. CIVISTI projektet blev finansieret af EU Kommissionen, som ønskede at inddrage borgernes behov og ønsker som grundlag for nye og fremadrettede forskningsemner.

Projektets mål
CIVISTI projektet tog udgangspunkt i den idé, at arbejdet med at definere relevante og fremadrettede forskningsemner i mange henseender kan blive bedre af at lytte til borgeres ideer og forslag. Vores samfund ændres hurtigt, og som en konsekvens af globaliseringen skabes nye teknologier, multikulturelle samfund, medieudvikling, miljø- og klimaændringer, nye energimuligheder, øget velfærd og forbrug osv. Udviklinger, som alle involverer en brydning mellem videnskab, teknologi og samfund. Borgerne kan opleve, at disse hastige samfundsændringer skaber nye bekymringer og nye forventninger til fremtiden, og med de rigtige metoder kan sådanne bekymringer og forventninger indsamles og omsættes til relevante forskningsagendaer.

Helt kort formåede CIVISTI at:

 • Producere en liste af nye emner til europæisk videnskab og teknologi.
 • Producere forslag til EU’s fremtidige rammeprogrammer for forskning.
 • Basere disse forslag på en ny proces af borgerinddragelse(borgerkonsultationer) i syv medlemslande, støttet af eksperter og interessenters analytiske kapaciteter.

 

Metode
CIVISTI oprettede borgerpaneler i syv europæiske lande for at finde borgernes visioner, ønsker og bekymringer for fremtiden gennem en proces af dialog og diskussion. De involverede borgere blev informeret og fik input fra eksperter og interessenter.

Dialogen og diskussionerne blev organiseret af et sæt spørgsmål med udgangspunkt i to ligevægtige perspektiver:
1. Hvilke udfordringer kan borgerne forvente sig af fremtiden, og hvilken forskning er nødvendig for at i møde gå disse? – Et undersøgende perspektiv.
2. Hvilken slags visioner og ønsker for fremtiden skal guide den europæiske
forskningsagenda? – Et værdimæssigt perspektiv.

Mulige spørgsmål i processen var bl.a.:

 • Hvilke problemer bliver Europa nødt til at løse i fremtiden?
 • Hvad ville være vigtige, men endnu uopdagede behov inden for service- og varehandel?
 • Hvilken slags konflikter vil dominere fremtiden – på macro- såvel som mikroniveau?
 • Hvordan vil social sammenhæng blive udfordret eller stimuleret i fremtiden?
 • Hvad er den væsentligste udfordring for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed på lang sigt?
 • Hvilken form for parathed behøver vores europæiske samfund at opbygge?
 • Hvilke specifikke styrker og muligheder skal Europa have i fremtiden?
 • Hvilken social profil ønsker vi, Europa skal have i fremtiden?
 • Hvilken slags mål bør vi sætte for udviklingen af det europæiske samfund?

 

Hvorfor europæiske borgerkonsultationer? – Hvorfor bede om råd fra borgere?
Borgerkonsultationer kan bidrage til et godt resultat på flere unikke måder:

 • Borgere bringer en demokratisk troværdighed ind i analysen, hvilket er intuitiv anerkendt af politiske beslutningstagere.
 • Viden bliver mere relevant, når de videnskabelige tilgange bliver tilført daglige erfaringer og ”skjult viden”.
 • Borgere er uafhængige af direkte interesser, som ofte spiller en rolle inden for videnskabs- og teknologiområdet. Derfor giver borgerne processen troværdighed og muliggør en mere objektiv analyse.
 • Borgerkonsultationer giver ofte resultater, der anerkendes som socialt robuste. Borgerne medtager sociale spændinger i deres overvejelser, hvilket gør dem relevante i proaktiv planlægning.
 • Emnets kompleksitet bliver ofte åbnet godt op gennem borgerkonsultationsprocessen, idet borgere ser tingene i sammenhæng med andre emner.
 • Borgere kan spille en rolle som kan sammenlignes med en jury i et retslokale – for at overbevise dem må parterne fremlægge deres argumenter, hvilket hjælper til gennemsigtigheden i den analytiske proces.

 

CIVISTIs målsætninger
CIVISTIs resultater blev direkte knyttet til målsætningerne for Blue Sky Research inden for FP7, som er EU’s 7. Rammeprogram: Science in Society Programme.

Derudover tog projektet for det første et langsigtet kig på fremtidens behov, bekymringer og visioner. Dette blev opnået ved at inspirerede borgere fra syv europæiske medlemslande så på fremtiden fra forskellige vinkler og hvert borgerpanel producerede et ”Borgernes Visionskatalog”.

For det andet involverede projektet eksperter og interessenter, som analyserede borgernes Visionskataloger og måske opdagede nye vinkler og nye tilgange og forskningemner. Dette tilvejebragte et overblik over potentielle nye områder for videnskab og teknologi, samt et bedre grundlag for at anbefale og beslutte, hvad der skal forskes i.

For det tredje blev borgerne konsulteret endnu en gang efter eksperternes analyse og anbefalinger, så de fik lejlighed til at tage stilling til og prioritere resultatet af eksperternes arbejde med borgernes visionskataloger. Resultatet af borgerkonsultationen blev dermed et sæt af videnskabelige og teknologiske emner og anbefalinger, som borgerne fandt vigtigst for deres fremtid, og som direkte havde mulighed for at blive en del af indholdet af indsat FP8, EU’s 8. Rammeprogram.

For det fjerde bidrog CIVISTI til at udvide den europæisk foresight kapacitet. Aspektet med borgerkonsultationen tiltrak opmærksomhed fra videnskabelige områder – såsom politisk videnskab, demokratistudier, etik og filosofi – som indtil da ikke havde haft kendskab til udviklingen på foresight området. CIVISTIs resultater, inklusive de metodiske indgange og erfaringer, blev aktivt udbredt til det videnskabelige samfund samt til de relevante beslutningsforberedende institutioner.

For det femte bidrog CIVISTI med en ny metode til borgerinddragelse i langsigtet foresight. Denne nyskabende metodiske indgangsvinkel karakterises ved at være omkostningseffektiv i forhold til de eksisterende erfaringer med transeuropæisk borgerinddragelse. Metoden gjorde det muligt at udføre borgerinddragelse på tværs af alle medlemsstater til en pris, som ikke før var inden for rækkevidde. En afgørende grund til dette var den innovative brug af et online indholdskoordinationsværktøj, som binder aktiviteterne sammen på tværs af nationer og projektfaser.

For det sjette inddrog CIVISTI nye forskere i fremadrettede studier ved at inkludere partnere og deltagere, som var nye eller havde begrænset erfaring med foresight og foresight lignende aktiviteter, heriblandt også SME i opinions undersøgelser.

Præsentation af projektet
CIVISTI projektet rettede sig mod videnskabs- og teknologipolitik på europæisk niveau. Ved afslutningen af projektet i januar 2011 blev der arrangeret en ”policy workshop”, hvor interesserede og potentielle brugere fik lejlighed til at diskutere og kommentere resultater, konklusioner og politikanbefalinger. Workshoppen, som fandt sted i Bruxelles, tog specifik sigte på beslutningstagere inden for videnskabelig og teknologisk planlægning i Europa, deriblandt det europæiske parlament (STOA og ITRE).

Projektets organisation
Projektets konsortium havde syv partnere fra syv forskellige europæiske lande og blev koordineret af Teknologirådet.

Fælles tænkning giver nye resultater – foto fra workshop I projektet.Tidsplan
Maj-Juni 2009 (16/5/09 -28/6/09): Første runde nationale borgerkonsultationer
Marts 2010 (23/3/10-26/3/10): Ekspert og interessent workshop
Oktober 2010 (1/10/10-24/10/10): Anden runde nationale borgerkonsultationer
Januar 2011 (24-26/1/11): Resultat Workshop, Bruxelles

Besøg projektet hjemmeside hvor du også kan finde mere materiale for projektet civisti.tekno.dk

Kontakter