Affald og Ressourcer på Tværs

november 20, 2018

 

Nyt samarbejde om den cirkulære økonomi i Region Hovedstaden. Affaldssektoren og virksomheder skal samarbejde om vejen frem mod cirkulær økonomi.

Danmark er traditionelt blandt de førende lande i verden, når det gælder miljøbeskyttelse i håndteringen af affald. Denne position er opnået gennem en kombination af god planlægning, effektiv lovgivning og et stærkt samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner. Men vi er ikke på samme måde gode til at udbytte affaldet som ressource, som virkesomheder kan udnytte. Fx vurderer Miljøstyrelsen i Miljøprojekt nr. 2017, i en kortlægning af flowet af tekstiler i Danmark, at kun godt halvdelen af tekstilerne fra husholdningerne på nuværende tidspunkt indsamles til genanvendelse. Et ph.d.-projekt fra DTU viser endvidere, at knap 80 % af de ”tabte” tekstiler, via en separat indsamling, kunne have bidraget positivt, såvel miljømæssigt som økonomisk. Værdifulde ressourcer ryger altså i skraldespanden i stedet for at blive genbrugt.

Aktører skal samles

Den 5. november 2018 lød startskuddet på ”Affald og ressourcer på tværs”. Projektet ledes af Teknologirådet i samarbejde med DAKOFA, men er et nyt samarbejdsprojekt mellem de mange aktører i Region Hovedstaden. Projektet har til formål at vise vejen for et nyt samarbejde mellem affaldssektoren og erhvervslivet om en cirkulær omstilling – fra vugge til vugge. For at stimulere markederne for sekundære ressourcer og reparation er der brug for nye samarbejdsfora og dialog imellem parter, som i den lineære økonomi ikke hidtil har haft kontakt med hinanden. Projektet, der modtager økonomisk støtte fra Regionen, samler en lang række vigtige aktører, herunder: Vestforbrænding, Amager Ressourcecenter, Norfors, Erhvervshus Hovedstaden , Dansk Affaldsforening, Aalborg Universitet, Dansk Industri og Plastindustrien. I takt med en indledende materialestrømsanalyse vil flere udvalgte aktører, som regionens kommuner og virksomheder, blive inviteret ind i samarbejdet.

Nye EU og nationale krav på vej

EU har netop revideret seks affaldsdirektiver der har betydning for den cirkulær økonomi. Det betyder, at medlemsstaterne i de kommende år skal øge både mængden af affald til genanvendelse og sikre, at de mængder, der indsamles til genanvendelse, rent faktisk bliver genanvendt. Derudover stilles krav til separat indsamling af organisk affald i 2023, tekstilaffald i 2025 og indsatser for selektiv nedrivning. I Danmark har Regeringen netop lanceret en national strategi for cirkulær økonomi og nye nationale planer for affald og plast er også på vej.

Den danske affaldssektor og aftagervirksomhederne af sekundære ressourcer står derfor overfor store omstillinger i de kommende år. Hvis Danmark som helhed skal udnytte potentialerne, er der behov for nye og brede samarbejder på tværs af værdikæder og dialog med relevante produktionsvirksomheder lokalt, regionalt og nationalt.

Proaktivt og åbent samarbejde skal sikre den cirkulære økonomi i Region Hovedstaden

”Affald og ressourcer på tværs” vil styrke og udbygge eksisterende samarbejder i en dialogbaseret process. Der skal skabes rum for fælles analyse og udvikling, hvor fælles fremtidige muligheder og udfordringer kan udforskes, nye roller og ansvar kan debatteres og aftales. Dermed kan der skabes grobund for nye markeder for sekundære ressourcer i høj kvalitet.

 

Projektet er 3-årigt, financieret af Region Hovedstaden og drives af Teknologirådet og faciliteres i tæt samarbejde med DAKOFA. Der er åbent for tilgang af yderligere projekt- og samarbejdspartnere. Der er allerede etableret kontakt med projektet ” Partnerskab for cirkulære kommuner”, som ligeledes finansieres af Region Hovedstaden.