Artikel

Der er behov for demokratisk oprustning

Folketingsforslag om oprettelse af et center for demokratiudvikling og borgerinddragelse og forsøg med borgerting i Folketinget er den rigtige vej at gå, men kræver konkretisering. Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed.

 

Et center for hele Danmark

Teknologirådet har længe interesseret sig for forslaget om at oprette et center for demokratiudvikling og borgerinddragelse, som er blevet fremsat i Folketinget to gange tidligere. Teknologirådet har sågar afholdt workshops for politikere, topembedsfolk og civilsamfundsorganisationer på lokalt, regionalt og nationalt plan i samarbejde med en større initiativgruppe for at undersøge behovet for et sådan center og dets mulige opgaver, konstruktion og finansiering. Her stod det klart, at et eventuelt center skal være til for alle folkestyrets politiske institutioner (kommuner, regioner, staten og Folketing) og dermed også styret af dem alle sammen i en eller anden udstrækning. I det ligger også et ønske om, at centeret er praksisnært og anvendeligt for folkestyrets institutioner. Især pegede workshopdeltagerne på, at et center skal forbedre institutioners evne til at inddrage borgere i konstruktive processer ved at facilitere videndeling, øge kompetenceniveauet gennem kursusaktivitet, skabe netværk, yde rådgivning og foretage eksperimenter med forskellige former af processer. Det er indsigter, vi gerne bidrager med i en konkretisering af forslagsstillernes forslag.

Borgerting er kommet for at blive

Borgertinget er også noget, der står skribenterne nært. På den ene side har Teknologirådet faciliteret det danske Borgerting på klimaområdet for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. På den anden side har forskningsgruppen Democratic Innovation in Green Transition (DIGT) under ledelse af Lars Tønder forsket i hele processen fra start til slut. Vi ligger altså tilsammen inde med den største og mest opdaterede viden om borgerting i Danmark. På den baggrund kan vi kun bakke op om, at der foretages yderligere forsøg med metoden. Allerede sidste år skrev DIGT-gruppen et policy brief med en anbefaling om at permanentgøre det danske borgerting. Forskningen har nemlig vist, at der mange positive effekter af sådan en proces (effekter, der parentes bemærket også gælder andre typer af inddragende processer og derfor også giver idéen om et center for borgerinddragelse værdi). For eksempel styrker borgerting grundlaget for politiske beslutninger ved at tilvejebringe velovervejede synspunkter hos et bredt udsnit af befolkningen, hvilket giver mulighed for at forstå borgernes ønsker og bekymringer. Derudover skaber det medejerskab til politiske beslutninger blandt borgerne og øger deres viden om den problemstilling, de diskuterer – for bare at nævne nogle af effekterne. Faktisk peger forskningen på, at den største udfordring ved borgerting er dets integration i de etablerede politiske processer. Det ville derfor være fantastisk, hvis en forsøgsordning fra start kunne få forankring og opbakning i Folketinget. Igen stiller vi gerne vores ekspertise til rådighed og indgår i yderligere dialog om, hvordan en forsøgsordning kunne se ud.