Kystkommuner gav bud på omkostningseffektive løsninger for kystbeskyttelse

Kystdirektoratet fik konkrete forslag til omkostningseffektive helhedsløsninger for kystbeskyttelse. Teknologirådet udarbejdede procesdesignet og gennemførte interessentinddragelsen af kommuner og KL.

Finansiering: Kystdirektoratet, Miljøministeriet
Tidspunkt for opgaven: 2015

Baggrund
Miljøministeriet ønskede en løsningsorienteret analyse af kystkommuners klimaindsatser. Analysen var nødvendig på grund af et stigende antal hændelser, der udstiller de danske kysters sårbarhed over for klimaforandringer. Projektet var et led i Miljøministeriets Kystanalyse, 2015.

Metode
På baggrund af en skriftlig høring blandt de 78 kystkommuner (58 kommuner deltog) blev de væsentligste barrierer for kommunernes arbejde med kystbeskyttelse afdækket. Derpå afholdt Teknologirådet en workshop for kommunerne om erfaringer og værktøjer i den kommunale kystbeskyttelse. Og udarbejdede også en række cases, baseret på kvalitative interviews med kommunerne, om den kommunale rolle i kystbeskyttelsen.

På workshoppen debatterede 51 deltagere fra 37 kommuner konkrete værktøjer, barrierer og erfaringer med kystbeskyttelse. Deltagerne fik til opgave at formulere nye forslag og idéer til omkostningseffektive helhedsløsninger for kystbeskyttelse.

Teknologirådet analyserede interessentinddragelsens kvantitative og kvalitative materiale og fremlagde projektets diskussioner og konklusioner i en skriftlig rapport samt på møde med Kystdirektoratet.

Den metode, som Teknologirådet har udviklet her, vil især være relevant i forbindelse med involvering af lokale interessenter for at skabe dialog, engagement og ejerskab, der resulterer i konkrete anbefalinger og prioriteringer til det politiske niveau.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet udarbejdede projektdesignet og gennemførte interessentinddragelse af kystkommuner og KL. Interessentinddragelsens proces og metode var nøje designet til at indfri Kystdirektoratets ønske om et løsningsorienteret resultat. Teknologirådet sikrede, at kystkommunerne på oplyst grundlag udviklede forslag til en forbedret kystbeskyttelsesindsats.

Resultater
Kystdirektoratet fik konkrete og handlingsanvisende forslag og idéer til omkostningseffektive helhedsløsninger for kystbeskyttelse til brug i det videre politiske arbejde.
Kystanalysen kan du læse her (åbner i eksternt link til Miljø- og fødevareministeriets hjemmeside).

Ønsker du at læse selve interessentinddragelsen af de 78 kystkommuner, finder du den her

Casebeskrivelser om den kommunale rolle finder du her

 

 

 

Processoversigt

Biodiversitetskort for Danmark

Kilde: Dit og Dat

Kilde: Dit og Dat