Debat om danske nationalparker

Miljøministeriet ønskede en afklaring på, om der var bred interesse for nationalparker i Danmark. Teknologirådet designede og faciliterede borger- og interessentinddragelsen i fem pilotprojekter for nationalparker.

Finansiering: Naturstyrelsen
Tidspunkt for opgaven: 2002-2005

Baggrund
I 2002 igangsatte miljøministeren syv pilotprojekter om nationalparker i Danmark. Et af ministeriets krav til projekterne var, at de skulle inddrage lokale interessenter, erhvervsliv, foreninger og borgere i processen. Teknologirådet fungerede som rådgiver for styregrupperne i fem af de syv pilotprojekter. Interessent- og borgerinddragelsen blev skræddersyet til de fem projektområder afhængigt af de specifikke lokale udfordringer.

Metode
I Nordsjælland valgte Teknologirådet at afholde åbne caféseminarer, hvor borgerne brainstormede om idéer og udvekslede synspunkter. På den baggrund blev der etableret ti temagrupper, der i løbet af efteråret 2004 udarbejdede 70 forslag inden for de forskellige områder:

1. Korridorer – hvilken natur og adgangsforhold?
2. Korridorer (mod øst, vest, nord eller syd?)
3. Hegn med store planteædere i Gribskov? (eks.
heste, bisoner)
4. Udsætning af bævere?
5. Friluftsliv
6. Sø og omgivelser ved Søborg Slotsruin
7. Biltrafik i nationalparken.

På baggrund af de 529 borgeres debatter og prioriteringer på Danmarks første borgertopmøde i februar 2005 afholdte Teknologirådet et scenarieværksted. På værkstedet deltog styregruppen som bestod af lokale interessenter, politikere samt miljø- og landbrugsorganisationer. Styregruppen skulle trods modsatrettede interesser udarbejde et fælles fremtidsscenarie for en nationalpark.

Teknologirådets rolle
Teknologirådets rolle var både som rådgiver for styregrupperne i fem af de syv pilotprojekter. Derudover stod Teknologirådet for design og facilitering af inddragelsen af borgere og lokale interessenter i Nordsjælland. Teknologirådet gjorde brug af sin ekspertviden inden for miljø og dialogskabende metoder, der inddrager borgere tidligt og grundigt i komplekse problemstillinger med modstridende interesser. Teknologirådet havde ladet sig inspirere af borgertopmøder i USA og udviklet en dansk variant af den amerikanske metode.

Resultat
Pilotprojektet afleverede et samlet forslag til Miljøministeriet til videre politisk behandling og afklaring af, om Danmark skulle have nationalparker. Selve processen levede op til ministeriets krav om bred involvering i processen og lykkedes med at skabe enighed og opbakning til et samlet forslag trods mange og modsatrettede interesser.

Fakta
En nationalpark er et fredet naturområde, som en stat forvalter for at beskytte og vise landets dyre- og planteliv og/eller vigtige og særegne naturværdier.

De nuværende parker er: Thy (2007), Mols-bjerge (2009), Vadehavet (2010), Skjoldungernes Land (2015). Den kommende er Kongernes Nordsjælland.