Test af innovative måder at sikre grundvandet langs kyster

I bl.a. Guldborgsund Kommune testes ny teknologi til at undgå saltvand fra havet trænger ind i grundvandet. Teknologirådet står for design og facilitering af proces til at involvere kommunen, lokale interessenter og fagfolk i processen.

Finansiering: EU
Tidspunkt for opgaven: 2015-2016

Baggrund
EU forskningsmidler Horizon 2020 har givet penge til at udbrede og teste innovative teknologier til klimatilpasning til at undgå saltvandsindtræning i grundvandet ved fem forskellige kyster i Europa.Disse teknologier er lavet af et innovationsfirma KwR, ejet af de hollandske vandsyningsselskaber.
I Danmark blev området omkring Marielyst på Falster udvalgt som testområde for teknologien, hvor vandressourcerne er presset af saltvand fra Østersøen. Ved Marielyst og i mange andre kystnære områder i Danmark ligger store dele af ferskvandsressourcen i grundvand tæt på havet. Når grundvandsressourcen presses til det yderste, på grund af vores stigende forbrug af vand, øges faren for forurening gennem indtrængen af saltvand fra havet. Udfordringerne tager sandsynligvis til i fremtiden pga.klimaforandringer og stigende pres fra havet.

Metode
Gennem analyse og interviews med lokale interessenter, og i tæt samarbejde med kommunen, GEUS og det lokale forsynings- og vandselskab, havde Teknologirådet designet en inddragelsesproces, som skulle belyse de lokale udfordringer og vurdere teknologiens potentiale i lokalområdet. Udgangspunktet var at klarlægge lokal viden og brugerpræferencer, der, sammen med en analyse af de formelle lovkrav på området, skulle sikre, at en eventuel implementering i fremtiden foregik med lokal accept og støtte.

Som afslutning på projektet afholdt Teknologirådet workshops, hvor de relevante aktører diskuterede de nuværende og fremtidige udfordringer med saltvandsindtrængning i grundvandet. Deltagerne skulle liste og prioritere krav og ønsker til en teknisk løsning, der skulle leve op til lokale behov, herunder ønsker fra det private erhvervsliv, lokale beboere og lodsejere, samt natur- og miljøinteresser. På baggrund heraf vurderedes det, hvorvidt de nye teknologier levede op til de lokale krav og behov.

Teknologirådet rådgav de fire andre EU-partnere i projektet om metoder til at inddrage på interessenter i deres lokale testprojekter.

Teknologirådets metoder og faglige viden vedrørende klimatilpasning kan med fordel bruges i andre kommuner, som ønsker at vurdere ny teknologi på en måde, der møder bred accept og som tager højde for alle interessenters præferencer og viden.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet stod for projektet i Danmark og designede faciliterede inddragelsesprocessen lokalt i Marielyst på Falster og de efterfølgende workshops.Teknologirådet skrev en guide til en inddragende innovationsproces til brug for andre kommuner i kystnære områder.
Teknologirådet gjorde brug af både af vores mangeårige erfaring med at designe involverende processer og faglige viden indenfor teknologi og klima.

Resultat
Guldborgsund Kommune fik konkret rådgivning om implementering af ny teknologi til at undgå saltvand fra havet trænger ind i grundvandet. Kommunen fik med succes afprøvet inddragelse som metode til at lave robuste klimatilpasninger.
EU får udbredt og testet ny innovative løsninger til at sikre grundvandet i kystnære områder i EU trods klimaforandringer.