Vandforsyning i Danmark

december 16, 2010

“Drikkevand – rent vand, men hvordan?”

99 procent af det vand, vi drikker i Danmark, kan vi hente direkte fra grundvandet i jorden uden egentlig rensning. Men det begynder at knibe med at kunne hente tilstrækkeligt rent vand. Dels er grundvandet under os flere steder i landet så forurenet, at det ikke kan bruges som drikkevand. Og dels er der områder, hvor der mangler rent grundvand, blandt andet fordi der også skal være vand til vandløb og naturen.

En stor del af Danmarks areal, omkring 60%, bruges til at drive landbrug. Det er herunder hovedparten af vores grundvand findes. Selvom også andre kilder kan forurene grundvandet, for eksempel påvirkning fra byer og industri, har landbrugsdriften afgørende betydning for kvaliteten af vores grundvand. Hvordan tackler vi udfordringen for vores drikkevand med forureningen af pesticider og gødning (nitrat), så vi kan sikre rent drikkevand i fremtiden?

Formålet med Teknologirådets projekt var at bidrage til debatten om, hvordan vi danskere fremover skal sikres rent drikkevand. At oplyse om hvilke udfordringer, vi står overfor og hvilke løsninger, de væsentlige aktører på området ser for at kunne tackle udfordringerne. Og ikke mindst at indsamle borgeres synspunkter og anbefalinger i forhold til udfordringerne såvel som mulige løsninger.

Bidrag til de kommende vand- og naturplaner for Danmark
Halvdelen af de danske åer, 2/3 af de danske søer og næsten 90 procent af fjordene og kystområderne er under EU´s standard for ”god økologisk kvalitet”. Vand- og naturplaner, der gælder for hele vandets kredsløb og for alle typer vand, skal råde bod på dette inden 2015.

Ved at reducere tilførslen af kvælstof til vandmiljøet vil vandplanerne være med til at mindske nitratbelastningen, som også tynger grundvandet. Omvendt vil grundvandets ”trusselbillede” nu udvides til, udover overfladebelastningen fra pesticider og nitrat, også at omfatte hensynet til behov for vand i vandløb og i naturen. Dermed vil indvindingen af grundvand til drikkevand skulle begrænses i nogle områder, hvilket vil kunne øge knapheden på drikkevand.

I oktober 2010 udsendte miljøministeren forslag til vand- og naturplaner i offentlig høring – Danmarks største indsats for at forbedre natur og miljø, bliver det kaldt. Høringen løb frem til den 6. april 2011 og resultaterne fra Teknologirådets konference blev givet til Miljøministeriet som led i den aktuelle offentlige høring, som bidrag til det videre arbejde. Fx som bidrag til at udforme grundlaget for kommunernes indsats og handleplaner i 2011-12.

”Landsting” om hvordan vi sikrer rent drikkevand i fremtiden
Som led i den offentlige høringsperiode for vandplanerne afholdt Teknologirådet en afstemningskonference, der præsenterede forskellige løsningsmuligheder og virkemidler i indsatsen for at sikre rent grundvand og opnå god økologisk kvalitet. Løsningerne blev fremlagt som motiverede handlingsplaner af de væsentlige aktører på området, og blev derefter sat til afstemning blandt salens 180 deltagere. Handlingsplanerne blev udarbejdet til lejligheden efter en fælles opskrift, der gjorde det muligt at sammenholde planerne. Dermed vistes samtidig, hvilke forskellige opfattelser der er, når det handler om at forsyne danskerne med rent vand i fremtiden.

I salen var 180 borgere, udvalgt via et tilfældighedsprincip fra hele landet. I alt var 2.000 borgere personligt inviteret i et antal fra hver kommune, der forholdsvist svarer til antallet af kommunens indbyggere og deres alders- og kønsfordeling.

Landstinget blev afholdt lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen på Christiansborg, København.

Landstinget blev planlagt i samarbejde med en baggrundsgruppe med:

• Claus Vangsgård, konsulent, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA)
• Gyrite Brandt, konsulent, Kommunernes Landsforening
• Helle Græsted Bennedsen, direktør, Dansk Planteværn
• Marie Juul Knudsen, konsulent, Landbrug & Fødevarer
• Rikke Lundsgaard, landbrugsfaglig medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening
• Troels Yde Toftdahl, konsulent, Landbrug & Fødevarer
• Walter Brüsch, seniorrådgiver, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
• Anne Funch Rohmann, projektleder, Teknologirådet

Hvad sagde borgerne?
Resultaterne kan downloades her eller via link nederst på siden

Teknologirådet gennemførte en lignende konference om drikkevand og grundvand i 1996. Med dette projekt – Drikkevand – rent vand, men hvordan? – tog Teknologirådet så 15 år efter igen emnet op, for at tage temperaturen på udviklingen i vores drikkevand, vandforsyningens omfang og kvalitet samt den politiske indsats på området.

Links