Stormflodssikring af København

Arkitekters, ingeniørers og byplanlæggeres visioner for et stormflodssikret København er både kreative og rekreative. Københavns næste befæstning skal ikke holde fjender ude, kun Øresund. Forslagene er omfattende, de rummer både diger, sluser og badeøer, men det varer år. Til gengæld advarer Kystdirektoratet mod at afvente en beslutning før efter de næste stormfloder – for de kommer.

Læs også ‘Fra rådet til tinget’ Nr. 286 – Sikring mod stormflod

Af Jørgen Madsen

Teknologirådet har i samarbejde med Københavns Kommune taget initiativ til en række arrangementer om tilpasning til stormflod. Det første arrangement blev afholdt den 4. februar 2014, og omhandlede klimadata. Det andet arrangement omhandlede finansiering af stormflodtilpasning, og blev afholdt den 25. april 2014.

I rækken af Teknologirådets fire arrangementer om stormflodssikring i Danmark, havde det 3. møde form som workshop med fokus på København. Mødet havde til formål at konkretisere det fremtidige arbejde med beskyttelse af hovedstaden mod stormflod. Deltagerne var alle aktører fra en bred vifte af organisationer, med mange forskellige synsvinkler på udarbejdelsen af mulige løsninger for at stormflodsikre København.

Deltagerne var blandt andre fra Storkøbenhavns kommuner, Metroselskabet, Realdania, By & Havn, ingeniører fra rådgivningsfirmaer, arkitektfirmaer, interesseorganisationer m.fl. Den brede sammensætning af fagfolk gav mange kreative input til, hvordan den fremtidige kystbeskyttelse i København kan udformes.

Teknologirådet bragte to inddragende metoder i spil på dagen: En ’multi-kriterie-analyse’ og en ’adaptation pathways’ øvelse, som ledte deltagerne igennem dagen, for at få input til de konkrete tilpasningsløsninger. Deltagerne blev kort præsenteret for de fremtidige klimaudfordringer for København med hensyn til stormflod og mulige digeløsninger, som inspiration til at vurdere, hvilke innovative/rekreative/erhvervsmæssige aspekter, der i fremtiden kan integreres i forskellige løsninger.

Fleksible kontra stationære løsninger
De 35 deltagere i workshoppen blev desuden introduceret til fakta om Københavns aktuelle situation i forbindelse med stormflod. I mange år frem vil det kun være få steder i byen en stormflod vil medføre store skader. Gentagede anbefalinger fra deltagerne var at arbejde med fleksible løsninger frem for stationære, som vil blive kostbare både at opføre og vedligeholde, fx et stordige i Øresund.
Som fleksible løsninger pegede deltagerne på:

  • Forbedret varsling og beredskab – i sidste ende evakuering
  • Mobile dæmninger
  • Deponering af sandsække
  • Styring af vandgennemstrømning – regulering af vandstandsforskel mellem Københavns Havn og Køge Bugt.

Deltagerne var imidlertid også enige om, at stationære løsninger ikke kan undgås:

  • Forhøjede kajkanter
  • Sikring af udsatte bygninger
  • Sluser i kanalerne
  • Vandtætte foranstaltninger

Tid og økonomi
Tilbagevendende diskussionsemner drejede sig især om forholdet mellem omfanget af den nødvendige indsats, om realistiske tidshorisonter og naturligvis om økonomien. Hvor lidt kan vi nøjes med at foretage os? Hvor længe kan vi vente? Skal der investeres stort nu eller først senere? Hvordan undgår vi at investere to gange i den samme stormflodssikring?

Gå tur på Øresund
Teknologirådet har talt med en af workshoppens deltagere, Eva Fabricius fra Dansk Arkitektur Center, om hvilke perspektiver hun synes, er mest spændende ved udviklingen, og når København alligevel skal beskyttes mod stormflod i fremtiden, hvordan gør vi det, så vi bedst udnytter mulighederne positivt? Se interviewet med Eva Fabricius og hør hendes vision for fremtidens København.

Per Sørensen er kystteknisk chef i Kystdirektoratet og Teknologirådet har spurgt ham, hvad han ser som den vigtigste indsats at prioritere for at sikre København mod stormflod i de kommende år, og hvad de største barrierer er, for at sikringen intensiveres: ”Indsatsen skal ses i et perspektiv på hundreder af år, og den største barriere vil være mangel på beslutninger”. Se interviewet med Per Sørensen og hør hans bekymring for fremtidens København.