Borgertopmøde og politikermøde om klima i Region Sjælland

september 22, 2010

Region Sjælland gennemførte i samarbejde med Teknologirådet et stort borgertopmøde om regionens fremtidige klimaindsats. Et politikermøde fulgte op og behandlede politisk topmødets resultater.
Teknologirådet var ansvarlig for at planlægge, gennemføre og dokumentere begge møder.

Hvordan opfylder regionen de klima-mål som Danmark har tilsluttet sig internationalt? I 2020 skal mindst 30 procent af vores energiforbrug komme fra vedvarende energi som vind, sol og vand, der aldrig vil slippe op. Vores udslip af drivhusgasser skal mindskes med en femtedel. Og vi skal bruge energien tre gange så effektivt – den billigste, reneste og mest klimavenlige energi er den, vi ikke bruger…

Transporten skal reducere sin store andel af CO2-udslippet, det samme gælder husholdninger og landbrug. Tilsammen skal ’Biler, boliger og bønder’ skære mindst 20 procent af udslippet.

Olien er ved at slippe op og er samtidig sammen med gas og kul de store bidragsydere til CO2 –udledninger, i Danmark udleder vi så meget, at vi har verdensrekord i CO2-udslip målt pr. indbygger. I EU og i Folketinget er politikerne enige om at arbejde henimod et samfund, der er uafhængigt af at bruge olie, gas og kul.

30. oktober 2010 afholdt Region Sjælland Danmarks hidtil største borgertopmøde, når det gælder om at inddrage borgeres vurderinger og anbefalinger til at udforme fremtidens klimaindsats.

Om borgertopmødet – ’borgerne har ordet’
De 41 folkevalgte politikere i Regionsrådet efterlyste borgernes gode råd til at udvikle regionen i mere klimavenlig retning. På topmødet havde de mere end 200 borgere til opgave at give deres vurderinger og anbefalinger videre til politikerne. Det skete gennem elektroniske afstemninger, hvor hver deltager via deres egen stemmeboks anonymt stemte på en række på forhånd formulerede spørgsmål og svarmuligheder. Borgerne havde hovedrollen denne dag, og ved at udveksle synspunkter med andre af regionens borgere, grupperet ved mindre borde, skulle de hver især forsøge at nå frem til, hvad der var det rigtige og det vigtigste at gøre for at kunne opfylde klima-målene.

En opgave for deltagerne blev også i fællesskab at formulere, hvad de så som de væsentligste udfordringer for at kunne udvikle indsatsen over for klimaet de næste 5-10 år. Og at fortælle politikerne hvad der skulle til for at tackle disse udfordringer.

Om deltagerne
Mere end 200 borgere fra hele regionen fik mulighed for at deltage i topmødet. For at sikre at deltagerne på topmødet var sammensat så bredt som muligt, blev de, der modtog en personlig invitation, udvalgt ved hjælp af lodtrækning blandt samtlige 820.000 borgere i regionen. Blandt de borgere, der havde tilmeldt sig, blev deltagerne udvalgt, så den endelige sammensætning af de mere end 200 topmøde-borgere var et godt udtryk for regionens befolkning som helhed. Borgere i hver af de 17 kommuner i regionen blev inviteret i et antal, der svarede til kommunens indbyggerantal og ligeligt fordelt på køn naturligvis.

Regionens politikere var med på topmødet, men i en anden rolle end deres normale, nemlig som neutrale bordformænd, der var ordstyrere ved hvert bord dagen igennem og dermed kunne være tæt på borgernes dialog, så de senere kunne følge op på topmødet. Regionsrådspolitikere og de 17 kommuners borgmestre var inviteret til denne opgave.

Som neutral referent ved hvert bord sad en medarbejder fra Region Sjællands administration.

Et politikermøde følger op – ’Politikerne tager ordet’
Kun tre uger efter borgertopmødet, den 22. november 2010, inviterede Region Sjælland politikere fra Folketinget, kommunerne og EU-parlamentet til et politikermøde i Regionshuset i Sorø. Her skulle politikerne behandle borgertopmødets resultater med henblik på i fællesskab at finde frem til, hvad de synes, der politisk er vigtigt at gøre noget ved for at styrke klimaindsatsen i regionen som område.

Efter politikermødet udsendte Region Sjælland resultaterne fra de to møder til alle deltagerne, til alle byrådsmedlemmer i regionen, til udvalg i folketinget, til ministerier, samt til pressen – ”Borgernes KlimaKatalog” fra borgertopmødet og en tilbagemelding fra politikerne, “Politikernes KlimaDokument”.

Links