Innovative løsninger til vandindvinding i kystområderne

Verdens ferskvandsressourcer kommer i højere og højere grad under pres på grund af befolkningstilvækst, vanding af afgrøder og klimaforandringer.

Mangel på ferskvandsressourcer er i særdeleshed et problem i kystområder, hvor overforbrug og udtømning af grundvandsdepoter medfører saltvands-indtrængning i grundvandet. Subsurface Water Solutions (SWS) er en række innovative løsninger til vandindvinding, der imødekommer disse udfordringer. Løsningerne er billige og samtidig lette at tilpasse forskellige miljømæssige behov. Forvaltningen af ferskvandsressourcer et område, som involverer adskillige aktørgrupper, derfor det er afgørende at afdække behovene blandt lokale interessenter, inden en potentiel implementering af SWSs. Teknologirådet har derfor som partner i SubSol udarbejdet policy briefs for fem områder med vandindvindingsproblemer. Policy briefene redegør for lokale barrierer og præsenterer en række anbefalinger på baggrund af disse barrierer.

Forståelse for lokale udfordringer
Formålet med de fem policy briefs (udarbejdet for Pernambuco in Brazil, Baja California in Mexico, Ho Chi Minh City in Vietnam, Laizhou Bay in China and Cyprus) var, at støtte lokale myndigheder, vandværker, forskningsinstitutioner samt andre stakeholdere i beslutningsprocesser omkring implementering af SWSs. For at gøre dette, beskriver policy briefene den institutionelle kapacitet og legale ramme for implementering af SWS og identificerer konkrete barrierer for implementering. På baggrund af dette identificeres anbefalinger på, hvordan man kan overkomme disse lokale barrierer.

Lokale barrierer og anbefalinger
En af de generelle barrierer, som fremgik i policy briefene, omhandlede uklar eller stram regulering af vandindvinding, samt bekymring for forværring af vandkvaliteten som følge af nedpumpning af vand i grundvandsmagasiner. For at overkomme dette anbefalede man i vores policy briefs, at bevillige tilladelse til et pilotstudie med henblik på at dokumentere fordelene ved SWS, og samtidig undersøge mulighederne for en langsigtet implementering af SWSs. Pilotstudiet bør selvfølgelig understøttes med kontinuerlig dokumentering af vandkvaliteten. Ud over de generelle barrierer, identificerede man en række lokalt forankrede barrierer, hvilket understreger vigtigheden af at undersøge de konkrete lokale forhold inden en potentiel implementering af SWSs.

Værktøjer til stakholderinddragelse
Ud over vores policy briefs er der som en del af SubSol projektet blevet lavet fire pilotstudier, som blandt andet sigtede mod at udvikle metoder for interessent-inddragelse i en social og politisk vurdering af SWSs. Pilotstudierne blev lavet i Danmark, Grækenland, Holland og Mexico, hvor lokale interessenter blev inviteret til at deltage i diskussionen om muligheder og udfordringer ved SWSs. På baggrund af pilotstudierne har Teknologirådet udarbejdet en pakke med løsninger, som indeholder en trinvis guide til inddragende teknologivurdering af SWS. Inddragende teknologivurdering dækker over en lang række metoder til inddragelse i vurdering af teknologiske løsninger. En vigtig pointe fra løsningspakken er, at værktøjer og metoder til interessent-inddragelse ikke kan overføres direkte fra én kontekst til en anden. Derfor er det afgørende at analysere de lokale behov og tilpasse den inddragende proces til den konkrete kontekst. De fem policy briefs er en god måde at skabe et overblik over behovene blandt lokale interessenter og kan med fordel udarbejdes for andre områder med vandindvindingsproblemer.

Læs mere om projektet på SUBSOL.org