Afsluttende konference på Christiansborg om ‘Prioritering af Danmarks areal i fremtiden’

På Teknologirådets og Miljø- og Fødevareudvalgets konference om Danmarks areal i fremtiden, blev projektets afsluttende rapport godt modtaget af alle deltagende politikere og organisationer. Folketings- og kommunalpolitikere erkendte behovet for at tage de mange planer og ønsker til den fremtidige anvendelse op til overvejelse, og projektets anbefalinger blev grundigt debatteret.

 

Se konferencen på Folketingets TV-kanal

Hent afsluttende rapport om ‘Prioritering af Danmarks areal i fremtiden’.

 

Konference Christiansborg 3. maj 2017

 

Lægger man alle vedtagne planer, mål og forventninger til anvendelsen af Danmarks areal i fremtiden sammen, fylder det 140% af Danmarks areal. Teknologirådets og Aalborg Universitets projekt ’Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark’ har fokus på de mange forskellige aktiviteter, der udfolder sig i det åbne land, og som tilsammen udfordrer Danmarks begrænsede areal. Der er tale om landbrug, nye energiformer, naturområder, infrastruktur, skovbrug, friluftsinteresser, og meget mere, og projektet som er støttet af VELUX FONDEN har gennem 2½ år diskuteret mulighederne for sameksistens og den fremtidige balance mellem de forskellige interesser i det åbne land.

Forandringer globalt og lokalt
Som baggrund for konferencen tegnede professor Finn Arler, AAU, og lektor Lone Søderkvist, KU, begge medlemmer af projektets styregruppe, et fremtidsbillede af både de globale og de danske udfordringer der kan forventes af den fremtidige udvikling inden for emner som landbrug, energimønstre væk fra fossilt brændstof og med mere bioenergi og ændret bosætning. Styregruppens repræsentanter konkluderede, at der er behov for nye plantyper i det åbne land som er lokalt og fleksibelt udformet. Staten skal udstikke klarere rammer, som giver kommunerne mulighed for at foretage udpegninger i det åbne land for udbygningsområder, sårbare områder, hvor natur og landbrug bedre kan harmonere samt både udviklings- og afviklingsområder. Endelig lagde gruppen vægt på jordfordeling, altså om- og sammenlægning i det åbne land.

Lokal anvendelighed
Som næste del af konferencen gav fire borgmestre bud på, hvordan de mener, at projektets anbefalinger kan bidrage til planlægningen lokalt. Borgmester Iver Enevoldsen (V) fra Ringkøbing-Skjern Kommune efterlyste et loveftersyn og udtrykte samtidig tillid til kommende teknologisk udvikling, og med øget fokus på grøn omstilling. For Winnie Grosbøll (S), Bornholms Regionskommune, er rapporten og projektets anbefalinger direkte noget der efterspørges på Bornholm. Winnie Grosbøll understregede behovet for tydeligere statsligt ansvar inden for nogle samfundsinteresser fx ved udfasning af fossile brændstoffer, og ved beslutninger om, hvor det så er vi lægger areal til det? Borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V), Skive, fokuserede på tværgående løsninger og havde ønske om mere fælles planlægning i forbindelse klimatilpasning og talte varmt for multifunktionelle løsninger. Lars Erik Hornemann (V), Svendborg, efterlyste i lighed med Winnie Grosbøll og Peder Chr. Kirkegaard mulighed for en offentlig pulje og offentlige jordopkøb til at ændre på arealanvendelsen.
En række af projektets anbefalinger blev videregivet som spørgsmål fra styregruppen til de deltagende folketings- og kommunalpolitikere. Christian Rabjerg Madsen (S) lagde vægt på udpegning af skovtyper til henholdsvis natur- og kulturformål og på egentlig produktionsskov. Anni Matthiesen (V) fandt, at der er gode muligheder for synergi i forbindelse med jordfordeling, og efterlyser de samarbejdskompetencer og den økonomi der skal til. Borgmester Lars Erik Hornemann (V), Svendborg, svarede på styregruppens spørgsmål om at benytte jordfordeling: ”Hvis vi for alvor skal flytte noget, skal der en jordfond og muligheder for at tænke jordfordeling til”.

Hvordan kan anbefalingerne føres ud i livet?
Som aktør i det åbne land støttede Helga Grønnegaard fra Real Dania de langsigtede løsninger som arbejder med multifunktionalitet i landskabet, og Torben Juulsager, Den Danske Landinspektørforening glædede sig over projektets prioritering af lokale helhedsløsninger funderet på dialog og bæredygtighed og specielt værktøjerne planlægning og jordfordeling blev understreget som stærke redskaber. Lars Kaalund fra Kommunernes Landsforening var glad for rapporten og lagde vægt på den merværdi som anbefalingerne kan skabe, fx ved sammentænke miljø, fritid, vådområder og natur. Allan Andersen fra Landdistrikternes Fællesråd lagde vægt på dialog som et rigtigt værktøj til at arbejde på lokalt niveau.

De tilstedeværende politikere signalerede stor forståelse og accept af rapportens tema og indhold. Efter konferencen er det nu forventningen, at rapporten og dens anbefalinger finder anvendelse til nye og konstruktive tilgange i udformningen af det åbne land fremover.