Affald som ressource – omstilling i affaldssektoren

Foto: Cecilie Neumann Hansen

Mængden af affald vokser, og de forureninger, som er forbundet med affald, udgør en belastning for miljøet. I Danmark har vi ekspertise i og tradition for at brænde en stor del af vores affald af og omsætte det til energi – især i et samspil med fjernvarme. Der er aktuelt debat om, hvor vidt den danske kapacitet i forhold til forbrænding af vores husholdningsaffald er for stor. Samtidig udgør affald en ressource, som med de rette teknologier og systemer kan udnyttes bedre.

Scenarier
Teknologirådet ønskede at iværksætte et scenariearbejde for 2025 for omstillingen af den danske affaldshåndtering i retning af bedre udnyttelse af ressourcerne. Arbejdet skulle bidrage med robuste bud på en fremtidig bæredygtig dansk affaldshåndtering og involvere områdets forskellige aktører i dette arbejde. Der var lagt op til, at scenariearbejdet ville blive udbygget med uddybende analyser og modelberegninger af robustheden i de udarbejdede scenarier. Der skulle sikres en bred involvering af aktører: Forskellige producenter af affald, aktører som håndterer affald og aftagere af produkter fra affaldshåndteringen.

Danske vidensinstitutioner på området skulle inddrages og bidrage med forsknings- og udviklingserfaring samt modelarbejde, som kunne kvalificere projektets arbejde bl.a. i forhold til teknologiske og økonomiske vurderinger. For hvert scenarie ville der blive lagt op til en analyse i forhold til en række aspekter: Effekter for miljø og klima, økonomi, lovgivning, teknologisk udvikling, kommunal planlægning, investeringer og samarbejdsrelationer på affaldsområdet.