14 anbefalinger til en styrket arbejdsmiljøindsats

Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet? LO bad i foråret 2017 Teknologirådet om at gennemføre et projekt, der skulle finde svar på dette spørgsmål. I den forbindelse nedsatte Teknologirådet en uafhængig arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde politiske anbefalinger til at styrke den danske arbejdsmiljøindsats. Dette arbejde mundede ud i 14 anbefalinger, der blev præsenteret på en høring i Folketinget d. 11. januar 2018.

Alle skal være aktive på arbejdsmarkedet i flere år. Det er ledetråden i de senere års tilbagetrækningsreformer. Men hvis flere år på arbejdsmarkedet skal blive til flere gode og produktive år for alle ansatte, kræver det en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. LO udbad sig et bud på konkrete politiske anbefalinger til en styrket arbejdsmiljøindsats fra en uafhængig arbejdsgruppe af eksperter, som Teknologirådet nedsatte.

Arbejdsgruppen afholdt fra maj 2017 en række møder, hvor de største barrierer i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet i Danmark blev diskuteret. Diskussionerne på arbejdsgruppemøderne mundede ud i 14 konkrete anbefalinger til politikforslag, der blev offentliggjort og præsenteret på en høring i Folketinget d. 11. januar 2018.

De 14 anbefalinger

Ansvaret for et godt arbejdsmiljø er fordelt på mange aktører. Arbejdsgruppens anbefalinger er først og fremmest stilet til Folketingets politikere, der kan bane vej for forbedringer ved at ændre love og regler – og også ved at ændre holdninger. Anbefalingerne adresserer især det påtrængende behov for at skabe bedre balance mellem arbejdets vilkår og de faktiske ressourcer i arbejdsstyrken. De første otte anbefalinger drejer sig om generelt at styrke indsatsen for et arbejdsmiljø, der er befordrende for, at alle kan få flere gode år på arbejdsmarkedet. De næste fire handler om ekstra indsats for at forbedre forholdene for de grupper, der i særlig grad er udsat for fysisk og psykisk belastende arbejde. De afsluttende anbefalinger handler om finansiering af indsatserne.

Arbejdsgruppen anbefaler følgende:

 1. En mere sammenhængende og koordineret arbejdsmiljøindsats
 2. Et stærkt og stabilt Arbejdstilsyn som fundament for en styrket arbejdsmiljøindsats
 3. Forskningen i arbejdsmiljø skal være bred og dækkende, og resultaterne skal formidles sådan, at virksomheder og medarbejdere forstår dem
 4. Den virksomhedsnære rådgivning og vejledning skal styrkes
 5. Før ledelsen af en virksomhed beslutter at gennemføre større forandringer, skal den vurdere, hvordan de påvirker arbejdsmiljøet
 6. Når opgaver sendes i udbud, skal der stilles krav til arbejdsmiljøet ved udførelsen af arbejdet
 7. Øget myndighedsindsats for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø
 8. Arbejdstilsynet og pensions- og forsikringsselskaberne bør stille viden til rådighed for forskning og forebyggelse
 9. Arbejdsintensiteten bør tilpasses, så den ikke skader de ansattes helbred og forringer deres mulighed for et godt og langt arbejdsliv
 10. Opsøgende rådgivning om mulighederne for at skifte spor i arbejdslivet
 11. I udvalgte fag og brancher bør medarbejderne tilbydes fysisk aktivitet i arbejdstiden
 12. Støtte til udvikling af ny arbejdsorganisering og nye tekniske hjælpemidler som mindsker belastninger af de arbejdende
 13. Fond til finansiering af en ambitiøs indsats
 14. Aktivering af midler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Du kan læse anbefalingerne i deres fulde længde her samt vores nyhedsbrev Fra Rådets til Tinget, der opsummerer høringens vigtigste debatter.