Teknologirådet
Mandag 24. november 2014
Om Os
Links
English
Søg
Projekter Teknologidebat Høringer Nyhedsbrev Oplysning & debat Arbejdsmetoder Udgivelser Eksterne Projekter
Igangværende projekter:

Danmarks areal i fremtiden

Borgerinddragelse og nærdemokrati – den åbne kommune

SATORI - Europæisk samarbejde om etiske vurderinger

Anvendelse af droner i Danmark

eGov – eForvaltning – om sikring af offentlige it-systemer

Engage2020 - Engaging Society in Horizon2020

SurPRISE - overvågning, sikkerhed og privatliv

Res-AGorA - ansvarlig forskning og innovation

Bæredygtig transport i Europa – hvad er vejen frem?

Teknologirådet i EUs forskningsflagskib Human Brain Project

BASE - ny viden om tilpasningsstrategierne for klimaet

EST-Frame - Bedre rådgivning om ny teknologi og videnskab

Affald som ressource - omstilling i affaldssektoren

PACITA - Teknologivurdering på tværs af EU

DESSI - Beslutningsstøtte til sikkerhedsinvesteringer

World Wide Views on Biodiversity

Vis alle Projekter

BaltCICA-Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

Klimaet er under forandring. Temperaturen stiger som følge af den øgede mængde af drivhusgasser i atmosfæren. Havene omkring os vil stige og nedbørsmønstrene ændre sig. I Østersøområdet forventes hyppigere episoder med oversvømmelser i vinterhalvåret, tørke i sommerhalvåret samt dårligere vandmiljø som følge af øget næringsstofudvaskning.

Regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark fremhæver vigtigheden af at klimaændringerne integreres i planlægning og udvikling på det lokale, regionale og nationale niveau.

Med udgangspunkt i landene omkring Østersøen, hvis tætbefolkede kystområder er særligt sårbare over for klimaændringer, var EU-projektet BaltCICAs formål at formulere konkrete handleplaner i partnerlandene.

hrKlima under forandring
Det varmere klima vil føre til havvandsspejlstigninger. Under nuværende klimaforhold er mange kystlinier i den sydlige del af Østersøen truet af kysttilbagetrækning. Det stigende havvandsspejl vil sammen med den kraftigere vinternedbør muligvis intensivere tilbagetrækningen. Lavtliggende, kystnære beboelsesområder er meget sårbare overfor ændringer i vandstanden og bliver måske ubeboelige.

Også grundvandet, og dermed vores vandforsyning, er truet af klimaændringerne. Et højere havvandsspejl øger risikoen for saltvandsindsivning i grundvandsmagasiner. Grundvandets kvalitet er ligeledes truet af en øget nedsivning af landbrugets næringsstoffer og sprøjtemidler som følge af øget udvaskning.

Om projektet
BaltCICAs overordnede mål var at
  • Vurdere klimaændringernes betydninger for det levende miljø og de lokale udviklingsmuligheder.
  • Teste og implementere konkrete løsningsforslag i tæt samarbejde med de regionale og lokale myndigheder.
  • Vurdere omkostningerne af klimaændringerne og den øgede risiko for oversvømmelser på et regionalt niveau.
  • Udvikle et koncept til forvaltning af processen af reduktion og tilpasning til klimaforandringer.

Teknologirådets rolle i den danske del af projektet
I Danmark stod GEUS for at analysere konsekvenserne af klimaforandringerne i de kystnære områder syd for Kalundborg og i området nær Tissø. I efteråret 2009 afholdte Teknologirådet, i samarbejde med Kalundborg Kommune, et scenarieværksted, hvor aktører og interessenter fra lokalområdet diskuterede forskellige fremtidsscenarier. Tryk her for at læse mere om metoden scenarieværksted.

Resultaterne fra scenarieværkstedet samt efterfølgende analyser produceret i samarbejde med GEUS, NIRAS og Kalundborg Kommune indgik i oplægget til et borgertopmøde i Kalundborg d. 5. marts 2011. Her tog 350 borgere stilling til hvordan Kalundborg Kommunes fremtidige klimatilpasningsindsats skulle formes.
Læs mere om borgertopmødet i Kalundborg her
Læs mere om metoden borgertopmøde her

Resultaterne fra borgertopmødet blev efterfølgende drøftet i kommunalbestyrelsen og indgik derefter som vigtigt input i den videre beslutningsproces for Kalundborg Kommunes klimatilpasningsplan.

Teknologirådets rolle i den internationale del af projektet
Teknologirådet har uddannet andre partnere i scenarieværkstedsmetoden og støttet disse ved afholdelsen af lignende scenarieværksteder.

Projektansvarlige i Teknologirådet
Projektleder Søren Gram, projektleder Bjørn Bedsted og projektmedarbejder Hannibal Rasmussen.

Sidst opdateret: 29-05-2013

Resultater fra borgertopmøde i Kalundborg

Borgertopmøde om klimatilpasning i Kalundborg

Projektets internationale hjemmeside

Baltic Sea Region Programmets hjemmeside

Kalundborg Kommunes hjemmeside

GEUS's hjemmeside

Scenarier anvendt som debatoplæg til scenarieværkstedet (PDF)Tilbage Printervenlig version Vis alle Projekter


Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)

Relaterede links

Lær at lave scenarieværksteder (pdf)

Magasin: Klimatilpasning - involvering af borgere og interessenter i beslutningsprocesser (dansk udgave) (pdf)

Borgertopmøde i Kalundborg Kommune om klimatilpasning

Klare tilkendegivelser fra borgere om klimatilpasninger

500 borgere i Kalundborg til møde om klima

Baggrundsmaterialet til borgertopmødet (pdf)

Faktaark - BaltCICA (pdf)

Konference om klimatilpasning i Danmark


Se også
Kalundborg Kommunes hjemmeside om BaltCICA


Kontakt os for yderligere information

Henvendelse til Teknologirådet:

Jørgen Madsen, Informationsprojektleder
t: 30 78 51 68
e: jm@tekno.dk
(al henvendelse fra pressen)

Søren Gram, Projektleder
t: 33 32 05 03
e: sg@tekno.dk

Bjørn Bedsted, Projektleder
t: 30 78 51 71
e: bb@tekno.dk


Valid HTML 4.01!