MedarbejderTopmøde om fremtidens medicinske afdelinger

marts 27, 2009

Region Hovedstaden inviterede medarbejdere i de 34 medicinske afdelinger og centre på Region Hovedstadens 12 hospitaler til at deltage i et MedarbejderTopmøde om den fremtidige tilrettelæggelse af arbejdet på det medicinske område.

SE MØDERESULTATER VIA LINK I BUNDEN AF SIDEN

Topmødet afdækkede medarbejdernes reflekterede forslag, vurderinger og prioriteringer i forhold til at sikre den nødvendige arbejdskraft i fremtidens hospitalsvæsen i Region Hovedstaden. Emnet tog afsæt i eksisterende faktuelle prognoser for sundhedsvæsenet, et voksende underskud af arbejdskraft, og med et helhedssyn, der dækkede den samlede region, ikke blot den enkelte afdeling. Frem mod 2015 vil der være 20 – 35 procent færre sundhedspersonale i forhold til i 2009.

Hvordan kan nye måder at tilrettelægge arbejdet på, nye uddannelser samt kompetenceudvikling være et bidrag til at matche samfundsudviklingen med en aldrende befolkning og svindende udbud af arbejdskraft? Og således at regionen kan fastholde et sundhedsvæsen på mindst et kvalitetsniveau svarende til det i 2009.

MedarbejderTopmøde
Medarbejdernes bidrag på topmødet blev samlet i ”Medarbejdernes Idékatalog”, der dokumenterede topmøde-resultaterne. Kataloget blev efterfølgende behandlet af regionens koncerndirektion med henblik på, om og hvordan bidragene kunne omsættes til virkelighed og ad hvilke kanaler. Der blev givet en tilbagemelding om denne behandling og resultatet heraf.

MedarbejderTopmødet var en del af en plan for rekruttering og personaleudvikling i Region Hovedstaden. En plan som regionsrådets politikere vedtog i december 2008 og som der blev arbejdet med at få sat indhold på.

En af de markante ændringer, som sundhedsvæsenet stod over for var, at antallet af ældre hele tiden forøgedes. Levealderen steg samtidig med, at andelen af ældre i befolkningen steg. Antallet af ældre medborgere over 65 år i Region Hovedstaden ville blive fordoblet frem til 2040, fra ca. 200.000 i år 2000 til knap 400.000 i år 2040.

Ældre medborgere udgjorde hovedparten af de medicinske patienter på regionens medicinske afdelinger. Den medicinske patient var ofte karakteriseret ved en høj kompleksitet i sygdomsbilledet. Mange medicinske patienter blev indlagt med flere samtidige lidelser (f.eks. hjertesvigt, fejlernæring og kroniske lungesygdomme). De medicinske afdelinger på regionens hospitaler var således blandt dem, der tydeligt mærkede den ændrede befolkningssammensætning.

Samtidig med det voksende pres på de medicinske afdelinger var der mangel på arbejdskraft og store vanskeligheder med at kunne rekruttere og fastholde tilstrækkelige medarbejderressourcer.

Regioners borgertopmøder om sundhed
Danske borgere udpegede på regionernes borgertopmøder, arrangeret af Teknologirådet, ressourcer, kapacitet og effektiv organisering blandt de allervigtigste udfordringer, der skulle at tackles for at få det sundhedsvæsen, vi gerne ville have i Danmark. Hvordan kunne vi via arbejdstilrettelæggelsen på hospitalerne bidrage til at tackle samfundsudfordringen? – Hvad var medarbejdernes egne bud, hvad var vurderingen blandt folkene på tætteste hold i de vigtige medicinske afdelinger? I hvilken udstrækning kunne nye opgaver og nye uddannelser være en del af løsningen?

Deltagerne var sammensat efter en særlig rekrutteringsform med sigte på, at deltagerkredsen skulle udgøre et så repræsentativt billede af den samlede medarbejderkreds på de medicinske afdelinger som muligt – og dermed alle stillingsgrupper. Kun medarbejdere, der modtog en personlig invitation, fik mulighed for at deltage. 225 medarbejdere deltog og var fordelt ved borde, blandet mest muligt i forhold til stillingsgruppe, afdeling og alder. Alle medarbejdere indgik på lige fod som topmødedeltagere. Dagens afstemninger viste ud over det samlede afstemningsresultat også, hvordan de enkelte grupper stemte og (u)overensstemmelserne heri.

Resultaterne af topmødet bestod af både kvalitative og kvantitative svar fra regionens medarbejdere. Kvalitative i form af medarbejdernes egne formuleringer af, hvad de så som de væsentligste faglige udfordringer og deres forslag til, hvordan de kunne løses. De kvantitative resultater fremkom ved, at medarbejderne gav deres stillingtagen og prioriteter gennem elektroniske afstemninger, hvor der blev afstemt om et på forhånd fastlagt sæt spørgsmål.

75 personer fra ledelserne på de 12 hospitaler og fra regionens administration deltog på topmødet i rollen som hjælpere, som henholdsvis neutral bordformand og loyal referent. De var med på en lytter med henblik på senere at kunne følge op på topmødet.

MedarbejderTopmødet fandt sted onsdag den 10. juni 2009 i FrederiksborgCentret i Hillerød.

Links