Øget biodiversitet i 2010

Øget biodiversitet i 2010

”Jordens liv er under pres fra os mennesker”, sagde professor ved Københavns Universitet, Carsten Rahbek på Teknologirådets Folketingshøring om biodiversitet. På trods af målsætninger om at bevare biodiversiteten i Danmark, risikerer vi, at op mod 20% af de danske arter forsvinder.

Signe Skibstrup Blach

Teknologirådet afholdt høringen om biodiversitet på opfordring fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Udvalget var bekymret, fordi opfyldelsen af EU-landenes fælles målsætning fra 2001 om at standse tilbagegang af biodiversitet inden år 2010 er kritisk. Kritiske røster i bl.a. ’Natur og Miljø’ udgivet af Danmarks miljøundersøgelser i 2005 udtaler, at den danske indsats halter bagefter, hvis vi skal nå at opfylde 2010 målsætningerne for biodiversitet.

Miljø – og Planlægningsudvalget efterlyste et overblik og en status på biodiversitet i Danmark, herunder en redegørelse for de samlede initiativer og deres effekt på biodiversitetsområdet, og en afklaring af behov for initiativer.

Fokus på biodiversitet
Regulering af biodiversitet i Danmark er karakteriseret ved, at målsætningerne traditionelt har været optaget som en del af en bred vifte af naturpolitiske handlingsplaner, bl.a. med naturovervågning, naturgenopretning og forvaltning. Målsætningen om at sikre biodiversiteten indgik således i den nationale handleplan fra 2004 og blev siden gentaget i regeringens naturpolitiske redegørelse i 2006. Fokus på biodiversitet som et selvstændigt mål har imidlertid manglet.

Beskyttelse af biodiversitet er en kompliceret problemstilling, idet grænsefladerne berører mange forskellige aktører og interesser. Tunge sektorer som landbrug, fiskeri og skovdrift udgør en særlig udfordring ved regulering af beskyttelse af biodiversitet, idet væsentlige modstridende interesser gør sig gældende. Sektorerne bestrider i et vist omfang deres påvirkning af biodiversitet, og det er derfor afgørende, at disse inddrages i et samarbejde om at udarbejde et fælles grundlag for integration af hensyn til biodiversitet.

På den baggrund fokuserede folketingshøringen på at give et overblik over de mest væsentlige problemstillinger i forhold til at regulere og implementere 2010-målene, at nå målene på områderne skov, hav og det åbne landskab, samt at anbefale en samlet strategi.

Klimaforandringer og naturbeskyttelse er højt profilerede emner inden for miljødebatten i dag, fordi bevarelse af biodiversitet har et selvstændigt eksistensgrundlag i forhold til de øvrige store emner. Biodiversitet medvirker til at sikre, at der er et produktionsgrundlag for essentielle produkter, fx visse fødevarer, medicin, brændstof og meget mere.

Kritik af hidtidig indsats
Oplægsholderne på høringen bestod af en bred vifte af eksperter fra den biologisk videnskabelige verden samt repræsentanter fra centrale administrative institutioner og interesseorganisationer.

De videnskabelige eksperter udtrykte i særdeleshed bekymring for den stigende indskrænkning af naturen, idet den arealmæssige indskrænkning af naturen anses for én af de væsentligste årsager til forringelsen af biodiversiteten. Dyrenes og planternes levesteder forsvinder til fordel for infrastruktur og byarealer. Derudover belastes økosystemerne fra landbruget og industrien. Regeringens handlingsplan fra 2006 blev kritiseret for at være for ukonkret og for ikke at nå ud til de værste ”syndere” af ødelæggelsen af biodiversitet.

Ligeledes gav kommunernes nøgleposition i naturindsatsen anledning til bekymring, idet 2010-målene ikke ansås for realistiske mål i kommunernes naturindsats. Kommunernes rolle er styrket i forbindelse med, at der ved kommunalreformen er flyttet opgaver fra amterne til kommunerne, herunder opgaver i forbindelse med beskyttelse af søer, natur og det åbne land. Kommunernes Landsforening gav udtryk for, at kommunerne mangler ressourcer til at håndtere opgaverne.

Anbefalinger til politikerne
De centrale anbefalinger på høringen i form af fire bud på en samlet strategi for at standse nedgangen af biodiversitet fastslog først og fremmest et behov for en national handlingsplan målrettet mod at sikre biodiversiteten. Strategien bør fastlægge rammerne for et naturnetværk, der omfatter såvel det nationale niveau, det kommunale niveau samt den enkelte borgers ejendom.

Anbefalingerne til en handlingsplan vedrørte desuden forslag om opbygning af en artsdatabase, der kan medvirke til at skabe mere viden om, hvor arterne findes i landskabet. Endelig indebar forslaget anbefalinger til, hvorledes befolkningens opbakning og forståelse for bevarelse af biodiversitet kan sikres. Forslag om en naturkanon blev bl.a. fremført med det formål at illustrere, hvor bredt naturbegrebet er.

Seminarrække for Folketinget
I samarbejde med Teknologirådet foreslog Miljø- og Planlægningsudvalget tidligt i planlægningen, at høringen skulle være startskuddet til et forløb, der skulle føres videre i en række af seminarer. Seminarerne skal fokusere på særskilte problemstillinger i forbindelse med sikringen af biodiversitet i Danmark, såsom implementeringen af hensyn til biodiversitet i fiskeri-, landbrugs- og skovpolitikken. Sektorerne forventes i denne forbindelse at spille en central rolle ved at bidrage til konkrete anbefalinger. Det første seminar forventes at blive afholdt i juni 2008.

Høringsrapport med ekspertoplæg og udskrift af hele høringen samt podcast af høringen kan downloades på www.tekno.dk.