Et fossilfrit dansk transportsystem

september 21, 2009

Hvad skal der til for at gøre det danske transportsystem fossilfrit? Vi kan se frem til en verden, hvor knapheden på olie og kravene til at reducere udslip af klimagasser tvinger os til at ty til andre former for energi, også i transportsektoren. I dag bruger transportsektoren næsten udelukkende fossile brændsler og står for cirka en fjerdedel af Danmarks CO2 udslip – og andelen forventes at stige.

Projektet om et bæredygtigt transportsystem undersøgte mulighederne for, at transportsektoren kunne skifte til vedvarende energi (VE) og hvilken betydning det ville have for hverdagsliv, miljø, velfærd og samfundsøkonomi.

I 2010-2012 gennemførte Teknologirådet et projekt om et fossilfrit dansk transportsystem i tæt samarbejde med en styregruppe, bestående af eksperter og aktører fra transportområdet. I projektet tog vi bolden op fra Klimakommissionen, som i september 2010 offentliggjorde en rapport om mulighederne for at omstille hele energisystemet til VE. Teknologirådets projekt skulle supplere Klimakommissionens arbejde, som kun overfladisk kiggede på transportsektoren.

Formålet med projektet var at undersøge, hvad det ville kræve at omstille transportsektoren til 100% vedvarende energi (og dermed reducere CO2 udslippet til 0) samt hvilken betydning det ville have for hverdagsliv, miljø, velfærd og samfundsøkonomi. Projektet anvendte scenarie-beregninger til at undersøge potentialet for at gøre danskernes transport 100 % VE baseret i 2050. Energiråderummet var begrænset ved, at der var lagt loft over forbrug af biomasse svarende til det, der kunne produceres indenlands uden at ændre fødevareproduktionen. Desuden var der et ønske om, at omstillingen skulle være økonomisk forsvarlig, og at danskernes mobilitet ikke skulle reduceres.

Der blev udarbejdet 3 scenarier som blev offentliggjort i den endelige rapport i marts 2012.

Scenarieberegninger viste, at det ikke var nok at satse på teknologiske løsninger og nye drivmidler – andre midler skal i brug for at nå målet om et helt fossilfrit transportsystem i det, der blev betegnet som det fossilfrit scenarie.

Scenarierne blev beregnet ved hjælp af et transportmodul, som blev koblet på STREAM; det samme modelværktøj som Klimakommissionen anvendte i deres scenarieberegninger. Dermed lykkedes det i projektet at få koblet de klima- og energipolitiske målsætninger sammen med transportpolitikken. I det fossilfri scenarie var transportsystemet sammensat, så det muliggjorde optimal udnyttelse af eldrift baseret på vedvarende energi. Det tog hensyn til regionale forskelle i transportbehov og mulig sammensætning af transportmidler. Men det rørte også ved væksten i transportarbejdet – især med personbiler. Derved kunne energiforbruget reduceres tilstrækkeligt til at kunne dækkes af el og biobrændsler.

Projektets styregruppe
Henrik Sylvan, projektleder, IBU Danske Regioner
Jakob Christensen, gruppeleder, COWI
Kenneth Karlsson, seniorforsker, RISØ
Lars Klüver, sekretariatschef, Teknologirådet
Lisbeth Hagelund Hansen, konsulent, Dansk Transport og Logistik
Lise Bjørg Petersen, politisk medarbejder, Dansk Cyklist Forbund
Malene Freudendal-Pedersen, forsker, RUC
Per Henriksen, chefkonsulent, DI-Transport
Per Homann Jespersen, lektor, RUC
Susanne Krawack, direktør, Trekantområdet
Jan Bigom, senior konsulent, Arriva Danmark
Tine Lund Jensen, kontorchef, Transportministeriet (tilknyttet)
Torben Lund Kudsk, chefkonsulent, FDM
Brian Vad Mathiesen, forsker, AAU

Kontakt – projektleder Jørgen Madsen, jm@tekno.dk, telefon 30785168.

Links

Teknologier

Alternative drivmidler